Súťaže odborných zručností

Medzinárodná súťaž praktických zručností a odborných vedomostí kombinovaných družstiev žiakov učebných odborov elektromechanik, murár, inštalatér „EMI 2017“

Nevyhnutnou súčasťou v edukačnom procese je odborné vzdelávanie v stredných odborných školách. Na trhu práce absentujú odborníci stavebného zamerania.

Tieto skutočnosti nás priviedli k myšlienke zorganizovať medzinárodnú súťaž, ktorá by demonštrovala kooperáciu troch učebných odborov – elektromechanik, murár a inštalatér.

Tieto profesie v praxi úzko spolupracujú, ich súčinnosť je dôležitá, aby výsledok ich práce bol funkčný, estetický a viedol k spokojnosti zákazníka.

Súťaže EMI 2017 sa zúčastní 6 trojčlenných družstiev z Česka a Slovenska.

Súťaž pozostáva z teoretickej a praktickej časti. Teoretické vedomosti žiaci preukážu formou testu. Praktické zručnosti  odprezentujú konštrukciou sadrokartónových priečok a zníženého stropu (Rigips), montážou elektroinštalácie (bytový rozvádzač, bodové osvetlenie, zásuvky, vypínače, ventilátor) a montážou vodoinštalácie (PPR), montážou WC sádromodulu (Alcaplast), montáž vodomerov v tzv. „bypas“ systém pomocou PPR (Sanitas). Hodnotenie bude zamerané na dodržiavanie technologických postupov, kvality montáže, dodržiavania BOZP a PO zástupcami firiem SANITAS, RIGIPS a AlcaPLAST.

Výnimočnosťou tejto súťaže je práve to, že tvorivo spája žiakov troch učebných odborov, lebo to vyžaduje reálna prax.

Veríme, že my, ako organizátor súťaže, prispejeme touto jedinečnou akciou k pozdvihnutiu odborného vzdelávania na Slovensku.