Rozvrh hodín PV 2017-2018

Rozvrh učebno-výrobných skupín - pracovných dní odborného výcviku v školskom roku 2017/2018

Učebný odbor Počet žiakov 1. ročník
UVS Poč. Párny týždeň Nepárny týždeň
1.r. 2.r. 3 r. P U S Š P P U S Š P
Murár 10 8 18 Riška 10 X X X X X
Ind.
 
EMST 11 13 24
Ind.
 
Inštal. 11 13 24
Ind.
 
SM 12 8 20 Pikal 12 X X X X X
Ind.
 
Stolár 12 12 Hal 12 X X X X X
Ind.
 
Maliar
Ind.
 
TAP 13 15 8 36 Krul 13 X X X X X
Ind.
 
SV 14 11 / 36 Hrdý 14 X X X X X X X X
  11 Hal 11 X X X X
  Zahr X X X X
SRV 17 11 / 43 Žitný 17 X X X X X X X X
  15 Daněk 15 X X X X X X
Σ 213 Tah X X
Učebný odbor Počet žiakov 2. ročník
UVS Poč. Párny týždeň Nepárny týždeň
1.r. 2.r. 3 r. P U S Š P P U S Š P
Murár 10 8 18 Riška 8 X X X X X
Ind.
 
EMST 11 13 24 Czuc 11 X X X X X
Ind.
 
Inštal. 11 13 24 Zahr 11 X X X X X
Ind.
 
SM 12 8 20
Ind.
 
Stolár 12 12
Ind.
 
Maliar
Ind.
 
TAP 13 15 8 36 Krul 15 X X X X X
Ind.
 
SV 14 11 / 36 Tah 11 X X X X X X X X
  11
 
SRV 17 11 / 43 Tah 11 X X X X X X X X
  15
Σ 213
Študijný odbor Počet žiakov 1. ročník
UVS Poč. Párny týždeň Nepárny týždeň
  1.r.   2.r. 3 r. P U S Š P P U S Š P
MPS 15 17 15 47  Žitný 15 X X
 
TEZB 12 11 23 Daněk 12 X X

Rozvrh učebno-výrobných skupín - pracovných dní odborného výcviku v školskom roku 2017/2018

Študijný odbor Počet žiakov 1. ročník
UVS Poč. Párny týždeň Nepárny týždeň
  1.r.   2.r. 3 r. P U S Š P P U S Š P
MPS 15 17 15 47  Žitný 15 X X
 
TEZB 12 11 23 Daněk 12 X X
Študijný odbor Počet žiakov 2. ročník
UVS Poč. Párny týždeň Nepárny týždeň
  1.r.   2.r. 3 r. P U S Š P P U S Š P
MPS 15 17 15 47 Blašk 9 X X
  Koll 8
TEZB 12 11 23 Daněk 11 X X
Študijný odbor Počet žiakov 3. ročník
UVS Poč. Párny týždeň Nepárny týždeň
  1.r.   2.r. 3 r. P U S Š P P U S Š P
MPS 15 17 15 47 Blašk 7 X X X X
    Koll   7 X X X X
TEZB 12 11 23
Učebný odbor Počet žiakov 4. ročník
UVS Poč. Párny týždeň Nepárny týždeň
4.r. P U S Š P P U S Š P
MPS 22 22 Blašk  11 X X X X
  Koll  11
Σ 92
 
Σ prax   305

Rozvrh vyučovania na praktickom vyučovaní:

Podľa vyhlášky č. 65/2015 Z. z. o stredných školách je vyučovacou jednotkou na odbornom výcviku vyučovací deň.

Vyučovanie odborného výcviku, odbornej praxe žiakov sa začína najskôr o 6.00 hodine. Vyučovanie sa skončí najneskôr o 20.00 hodine.

Vyučovanie odborného výcviku, odbornej praxe žiaka prvého ročníka v jednom vyučovacom dni trvá najviac šesť vyučovacích hodín. Vyučovanie odborného výcviku, odbornej praxe žiaka druhého ročníka až piateho ročníka v jednom vyučovacom dni trvá najviac sedem vyučovacích hodín; žiaka druhého a tretieho ročníka nadväzujúcej formy odborného vzdelávania a prípravy, ktorý sa pripravuje v systéme duálneho vzdelávania, najviac osem vyučovacích hodín.

Do dĺžky jedného vyučovacieho dňa vyučovania odborného výcviku sa započítava aj dĺžka prestávok. Do dĺžky jedného vyučovacieho dňa vyučovania odbornej praxe na pracovisku zamestnávateľa a pracovisku praktického vyučovania sa započítava aj dĺžka prestávok.  Prestávky žiakov, ktorí vykonávajú odborný výcvik, odbornú prax na pracovisku zamestnávateľa a pracovisku praktického vyučovania, sú rovnaké ako prestávky zamestnancov na týchto pracoviskách.

Vyučovanie 1. a 2. ročník

od      –    do

3. a 4. ročník

od      –    do

07.00  –  09.30 07.00  –  09.30
Prestávka 09.30  –  10.00 09.30  –  10.00
10.00  –  13.00 10.00  –  14.00
  1. Budovy dielní pre praktické vyučovanie sa v pracovných dňoch sú otvorené od 6,30 h do 14,30 h.
  2. Vyučovací proces je organizovaný v učebniach, dielňach, prípadne u zamestnávateľov na základe Zmluvy o praktickom vyučovaní.
  3. Na odborný výcvik sa žiaci prezliekajú do pracovných odevov v šatniach dielní.
  4. Administratívnu agendu so školou si žiaci vybavujú prostredníctvom triedneho učiteľa alebo priamo u asistentky zástupkyne riaditeľa pre teoretické vyučovanie, a to zásadne po praktickom vyučovaní, v čase úradných hodín.
  5. Zákonný zástupca žiaka môže úradné záležitosti vybavovať denne na sekretariáte riaditeľa školy alebo u zástupcov riaditeľa školy. Informácie o prospechu a správaní žiaka môže získať cez internetovú žiacku knižku, od  triedneho učiteľa, majstra OV, vychovávateľa, na triednom aktíve, prípadne pri vopred dohodnutej osobnej návšteve rodiča v škole  (počas prestávok, po priamej výchovnej činnosti, počas voľnej hodiny v rozvrhu).
  6. Vyučovanie diaľkového štúdia prebieha podľa plánu  konzultácií na príslušný školský rok.