2683 H 17 – elektromechanika – chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá

Charakteristika študijného odboru:

Absolvent odboru je kvalifikovaný pracovník schopný samostatne pracovať ako chladiarenský mechanik – elektromechanik – chladiacich zariadení a tepelných čerpadiel, pričom získa praktické vedomosti o prípravných činnostiach pri montáži, inštalácii a opravách chladiacich zariadení a tepelných čerpadiel. Spozná aj najnovšie trendy konštrukčného a materiálového riešenia budov, pričom bude schopný posúdiť, či zariadenia spĺňajú požiadavky STN v súlade s platnými predpismi.

Najväčší benefit absolventa spočíva príprave, ktorá je orientovaná na vykonávanie odborných prác vo firmách podnikajúcich v oblasti chladiacich zariadení a tepelných čerpadiel. Navyše v priebehu štúdia absolvent získa osvedčenie o odbornej spôsobilosti, vyhláška č. 508/2009 Zb., ktoré je potrebné pre výkon servisných činností v odbore pre práce na elektrických zariadeniach, ako i osvedčenie na zváračské práce.

Výstupným dokladom vzdelávania na stupni ISCED 3C je výučný list a vysvedčenie o záverečnej skúške.

Absolventi, ktorí úspešne vykonali záverečnú skúšku sa môžu uchádzať o prijatie na 2-ročné nadstavbové štúdium, ktoré ponúka naša škola.

Učebný plán:

Škola (názov, adresa) Stredná odborná škola
Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava
Názov ŠkVP Elektromechanik – chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá
Kód a názov  ŠVP 26 Elektrotechnika
Kód a názov učebného odboru 2683 H 17 Elektromechanik – chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá
Stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C
Dĺžka štúdia 3 roky
Forma štúdia Denná
Druh školy Štátna
Vyučovací jazyk slovenský
Doklad o získanej kvalifikácii Výučný list + vysvedčenie o záverečnej skúške