2697 K - Mechanik elektrotechnik chladiacich a klimatizačných zariadení

Charakteristika študijného odboru:

Absolvent odboru je kvalifikovaný pracovník schopný samostatne vykonávať diagnostické a opravárenské činnosti pre oblasť chladiacich a klimatizačných zariadení , opravárenské činnosti na elektrických zariadeniach – špeciálne na chladiacu techniku, tepelné čerpadlá ako aj činnosti pri automatizácii riadenia tepelných čerpadiel pomocou IKT.

Absolventi uvedeného odboru sú v súčasnej dobe veľmi žiadaní a potrební na trhu práce. Sú okamžite schopní uplatniť sa v praxi ako odborníci v oblasti stavebníctva a elektrotechniky na chladiace a klimatizačné zariadenia. Táto činnosť je úzko prepojená s narastajúcim trendom výstavby nízkoenergetických domov a so zvyšujúcimi sa požiadavkami na vnútorný komfort prostredia.
V priebehu štúdia získava absolvent osvedčenie o odbornej spôsobilosti, vyhláška č. 508/2009 Zb., ktoré je potrebné pre výkon servisných činností v odbore pre práce na elektrických zariadeniach.

Učebný plán

Škola (názov, adresa) Stredná odborná školaIvanská cesta 21, 823 75 Bratislava
Názov ŠkVP Mechanik elektrotechnik chladiacich a klimatizačných zariadení
Kód a názov  ŠVP 26 Elektrotechnika
Kód a názov učebného odboru 2697 K Mechanik elektrotechnik chladiacich a klimatizačných zariadení
Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A
Dĺžka štúdia 4 roky
Forma štúdia Denná
Druh školy Štátna
Vyučovací jazyk slovenský
Doklad o získanej kvalifikácii výučný list + maturitné vysvedčenie