3693 K Technik energetických zariadení budov

Charakteristika študijného odboru:

Odbor technik energetických zariadení budov dáva žiakom prehľad o energetike všeobecne, o jednotlivých formách energie, jej nosičoch, ich vlastnostiach, spôsobe a možnostiach ich racionálneho využívania, ako aj základný prehľad o európskej a slovenskej legislatíve.

V praktickej časti prípravy sa žiaci zoznamujú s modernými energetickými zariadeniami pre domácnosti a malé prevádzky. Majú možnosť zoznámiť sa s novými, úspornými technologickými novinkami. Je to denné, 4-ročné štúdium s maturitou a výučným listom.

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:

Technik v stredných technicko-hospodárskych funkciách v oblasti stavebníctva a energetiky budov

Montáž, údržbu, opravu a predpísané skúšky rozvodov TZB,

Servis, diagnostikovanie a odstraňovanie porúch na energetických zariadeniach budov a ich príslušenstve

Vykonáva energetické služby a poradenstvo pri navrhovaní energetických zariadení budov a uvádza ich do prevádzky.