6403 L Podnikanie v remeslách a službách

Charakteristika študijného odboru:

Cieľom študijného odboru 6403  L  podnikanie v remeslách a službách je pripraviť absolventov, ktorí budú schopní uplatniť sa vo svojich povolaniach so všeobecnovzdelávacím základom a odbornými teoretickými vedomosťami a praktickými zručnosťami aplikovateľnými v praxi. Absolventi získajú schopnosť komunikovať minimálne v jednom cudzom jazyku, riešiť problémové úlohy a pracovať v skupine. Aktívne sa zapájať do spoločnosti a svoje  vedomosti a zručnosti priebežne aktualizovať podľa potrieb a požiadaviek trhu práce. Budú schopní prijímať zodpovednosť za vlastnú prácu a za prácu ostatných.

Po absolvovaní vzdelávacieho programu získajú zručnosti pri práci s informačnými a komunikačnými technológiami. Naučia sa efektívne využívať informačné a komunikačné  technológie pre svoj osobný rast a výkonnosť v práci. Absolvent má predpoklady konať cieľavedome, rozvážne a rozhodne pričom sa predpokladá jeho schopnosť samostatného ďalšieho rozvoja a štúdia odboru na základe získaných vedomostí vo všeobecnovzdelávacích a odborných predmetoch. Jeho príprava je zameraná aj na prípadné vysokoškolské štúdium. Absolvent má získať vedomosti a zručnosti umožňujúce uplatnenie na pracovnom trhu v SR, ale aj v rámci EÚ.

Základné údaje o odbore:


Názov a adresa školy
Stredná odborná škola,
Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava
Názov školského vzdelávacieho programu Škola podnikania
Kód a názov ŠVP 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby
Kód a názov študijného odboru 6403  L  podnikanie v remeslách a službách
Dĺžka štúdia 3 roky
Forma výchovy a vzdelávania Externé – diaľkové štúdium pre absolventov trojročných učebných odborov
Poskytnutý stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
Vyučovací jazyk Slovenský jazyk
Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium úspešné ukončenie trojročného učebného odboru
podmienky prijatia na štúdium ustanovuje vykonávací predpis o prijímacom konaní na stredné školy
zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium
Spôsob ukončenia štúdia Maturitná skúška
Doklad o získanom stupni vzdelávania Vysvedčenie o maturitnej skúške
Doklad o získanej kvalifikácií Vysvedčenie o maturitnej skúške
Možnosť pracovného uplatnenia absolventa Absolvent nájde uplatnenie:
– v obchodných  organizáciách,
– v organizáciách poskytujúcich služby,
– ako výkonný zamestnanec,
– ako manažér strednej úrovne,
– ako súkromný podnikateľ
Možnosti ďalšieho štúdia Pomaturitné štúdium. Študijné programy prvého
alebo druhého stupňa vysokoškolského štúdia alebo ďalšie vzdelávacie programy zamerané na
rozšírenie kvalifikácie, jej zmenu alebo zvýšenie

Učebné osnovy:

Všeobecné vzdelávanie Počet  konzultačných hodín v ročníku
I. II. III. Spolu
 
65 59 50 174
Jazyk a komunikácia
Slovenský jazyk a literatúra 15 15 20 50
Anglický jazyk/Nemecký jazyk 20 20 20 60
Človek a spoločnosť
Dejepis 6 6 12
Občianska náuka 4 4
Človek a príroda
Fyzika 8 8 16
Matematika a práca s informáciami
Matematika 6 10 10 26
Informatika 6 6
Odborné vzdelávanie 62 74 74 210
Teoretické vzdelávanie 44 50 50 144
Ekonomika 10 10 10 30
Právo pre podnikateľov 6 6 12
Manažment 8 8 8 24
Marketing 10 10 10 30
Účtovníctvo a dane 10 10 10 30
Spoločenská komunikácia 6 6 6 18
Praktická príprava 18 24 24 66
Podnikanie 8 8 8 24
Administratíva a korešpondencia 10 10 10 30
Ekonomické cvičenia 6 6 12
Spolu 127 133 124 384

Do študijného odboru 6403 L podnikanie v remeslách a službách sa môžu prihlásiť absolventi týchto učebných odborov:

 • puškár umelecký keramik
 • klampiar – strojárska výroba umelecký parochniar a maskér
 • klampiar – stavebná výroba umelecký krajčír
 •  hodinár
 • autoopravár – mechanik
 • autoopravár – elektrikár
 • autoopravár – karosár
 • autoopravár – lakovník
 • elektromechanik – silnoprúdová technika
 • elektromechanik – automatizačná technika
 • elektromechanik – telekomunikačná technika
 • elektromechanik – oznamovacia a zabezpečovacia technika
 • elektromechanik – úžitková technika
 • operátor sklárskej výroby – maľba skla a keramiky
 • operátor sklárskej výroby – výroba bižutérie a ozdobných predmetov
 • mäsiar, lahôdkár
 • pekár
 • cukrár
 • cukrovinkár, pečivár
 • cukrár pekár
 • tkáč
 • pletiar
 • krajčír – pánske odevy
 • krajčír – dámske odevy
 • remenár sedlár
 • kožušník
 • obuvník
 • stolár
 • čalúnnik
 • polygraf – grafik
 • polygraf – tlačiar
 • polygraf – knihár
 • murár
 • tesár
 • montér suchých stavieb
 • lakovník
 • kamenár
 • kachliar
 • maliar
 • inštalatér
 • sklenár
 • podlahár
 • strechár
 • kominár
 • agromechanizátor, opravár
 • pracovník pre záhradnú tvorbu, zeleň a služby
 • viazač – aranžér kvetín
 • záhradník
 • mechanizátor lesnej výroby
 • rybár
 • chovateľ – chov koní a jazdectvo
 • chovateľ – chov oviec
 • manikér – pedikér
 • čašník, servírka
 • kuchár
 • aranžér
 • fotograf
 • kaderník
 • predavač
 • technicko-administratívny pracovník
 • hostinský, hostinská
 • umelecký kováč a zámočník
 • zlatník a klenotník
 • umelecký štukatér
 • umelecký rezbár
 • umelecký stolár
 • umelecký čalúnnik a dekoratér
 • umelecký smaltér
 • umelecká vyšívačka
 • umelecká čipkárka