2414 L 01 Strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení

2414 L 01 Strojárstvo – výroba, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení

Absolvent študijného odboru 2414 L 01 strojárstvo je kvalifikovaný zamestnanec so širokým všeobecnovzdelávacím základom, s odbornými teoretickými vedomosťami a praktickými zručnosťami, ktorý je schopný samostatne vykonávať činnosti stredných technicko-hospodárskych pracovníkov v strojárskych prevádzkach. Je schopný samostatne spracovávať konštrukčnú a technologickú dokumentáciu, riadiť činnosť malej skupiny pracovníkov, zabezpečovať údržbu a prevádzku strojov a zariadení. Absolvent získa vedomosti a zručnosti z oblasti zobrazovania strojových súčiastok, konštrukčných a technologických postupov, základov elektrotechniky, automatizácie, elektroniky a vedomosti ekonomického charakteru.

Rovnako aj kvalifikovaný odborný technický zamestnanec, schopný samostatne pracovať na klasických i programovaných strojoch a zariadeniach, samostatne zvládnuť diagnostikovanie a odstraňovanie porúch klasických a programovaných strojov a zariadení pri dodržiavaní bezpečnostných predpisov, ISO noriem a zásad starostlivosti o životné prostredie. Vykonáva všetky bežné prevádzkové práce na základe použitia technickej dokumentácie, ale aj samostatného vytvorenia technickej a technologickej dokumentácie pri racionálnom využívaní materiálov a energií.

Absolvent je dostatočne adaptabilný aj v príbuzných odboroch, logicky mysliaci, schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti pri samostatnom riešení pracovných problémov, cieľavedome, rozvážne a rozhodne konať. Je schopný pracovať samostatne tvorivo i v tíme, aktívne sa podieľať na organizácii a riadení pracoviska, sústavne sa vzdelávať, trvalo sa zaujímať o vývoj poznatkov v oblasti strojárstva, ovládať dôležité manuálne zručnosti, konať v súlade s právnymi normami spoločnosti, zásadami vlastenectva, humanizmu a demokracie. Je schopný používať racionálne metódy práce, uplatňovať moderné metódy, technológie, logické myslenie, samostatnosť, zodpovednosť a iniciatívu.

Má predpoklady konať cieľavedome, rozvážne a rozhodne pričom sa predpokladá jeho schopnosť samostatného ďalšieho rozvoja a štúdia odboru na základe získaných vedomostí vo všeobecnovzdelávacích a odborných predmetoch. Jeho príprava je zameraná aj na prípadné vysokoškolské štúdium. Absolvent má získať vedomosti a zručnosti umožňujúce uplatnenie na pracovnom trhu v SR, ale aj v rámci EÚ.

Základné údaje o odbore:


Názov a adresa školy
Stredná odborná škola, Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava
Názov školského vzdelávacieho programu Strojárstvo
Kód a názov ŠVP 24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba
Kód a názov študijného odboru 2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení
Dĺžka štúdia 3 roky
Forma výchovy a vzdelávania Externé diaľkové štúdium pre absolventov trojročných učebných odborov
Poskytnutý stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
Vyučovací jazyk Slovenský jazyk
Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium Stredné odborné vzdelanie v príslušnom odbore vzdelávania a splnenie podmienok prijímacieho konania
Spôsob ukončenia štúdia Maturitná skúška
Doklad o získanom stupni vzdelávania Vysvedčenie o maturitnej skúške
Doklad o získanej kvalifikácií Vysvedčenie o maturitnej skúške
Možnosť pracovného uplatnenia absolventa Výkon činností technika konštrukčného, technologického, montážneho a prevádzkového charakteru, ďalšie funkcie v odborných útvaroch, alebo ako špecialista pri vykonávaní komplexných remeselných prác v súlade so svojim zameraním.
Možnosti ďalšieho štúdia Pomaturitné štúdium. Študijné programy prvého alebo druhého stupňa vysokoškolského štúdia alebo ďalšie vzdelávacie programy zamerané na rozšírenie kvalifikácie, jej zmenu alebo zvýšenie.

Učebné osnovy:

Škola (názov, adresa) Stredná odborná škola, Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava
Názov ŠkVP Strojárstvo
Kód a názov  ŠVP 24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba
Kód a názov študijného odboru 2414 L01 strojárstvo
Stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A
Dĺžka štúdia 3 roky
Forma štúdia Externá diaľková
Druh školy Štátna
Vyučovací jazyk Slovenský jazyk
Kategórie a názvy vyučovacích predmetov Počet konzultácií v ročníku
1. 2. 3. Spolu
Všeobecné vzdelávanie 65 59 50 174
Jazyk a komunikácia 110
Slovenský jazyk a literatúra 15 15 20 50
Anglický jazyk / Nemecký jazyk 20 20 20 60
Človek a spoločnosť 16
Dejepis 6 6 12
Občianska náuka 4 4
Človek a príroda 16
Fyzika 8 8 16
Matematika a práca s informáciami 32
Matematika 6 10 10 26
Informatika 6 6
Odborné vzdelávanie 62 74 74 210
Teoretické vzdelávanie 44 50 50 144
Ekonomika 8 10 10 26
Technická mechanika 16 16 16 48
Technické merania 4 6 6 16
Technológia montáže a opráv 16 18 18 52
Praktická príprava 18 24 24 66
Výrobné konštrukcie 10 14 14 34
Technická príprava výroby 8 10 10 28
Spolu 127 133 124 384