Elektrotechnika

Charakteristika študijného odboru

Absolvent je kvalifikovaný odborný pracovník na vykonávanie náročných elektromontážnych prác  na technologických súboroch v energetike, na elektrických zariadeniach, v elektrárňach, spínacích zariadeniach, Je odborníkom v oblasti diaľkových ovládaní, signalizácie, automatických systémov,  elektrických ochrán  a elektrotechnických zariadení v rôznych prevádzkach.

Vzdelávanie určuje skladba povinných a voliteľných odborných predmetov. Príprava v odbore kladie dôraz na využívanie progresívnych  technológií,    ktoré súvisia s rozvojom  elektrotechniky. Súčasne poskytuje i základné vedomosti, potrebné k založeniu a prevádzkovaniu firmy, živnosti, v podmienkach dnešnej trhovej ekonomiky.

Základné údaje o odbore:

Škola (názov, adresa) Stredná odborná  škola, Ivanská cesta 21, Bratislava
Názov ŠkVP ELEKTROTECHNIKA
Kód a názov  ŠVP 26 Elektrotechnika
Kód a názov študijného odboru 2675 L 02 Elektrotechnika – výroba a prevádzka strojov a zariadení
Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A
Dĺžka štúdia 2 roky
Forma štúdia denná
Druh školy štátna
Vyučovací jazyk slovenský jazyk
Nevyhnutné požiadavky Stredné odborné vzdelanie v príslušnom odbore vzdelávania a splnenie podmienok prijímacieho konania
Spôsob ukončenia štúdia Maturitná skúška
Doklad o získanej kvalifikácii Vysvedčenie o maturitnej skúške
Možnosť pracovného uplatnenia Odborne kvalifikovaný pracovník v štátnych inštitúciách , súkromných podnikoch aj ako samostatný podnikateľ v oblasti elektrotechniky s osvedčením o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike, Vyhláška 508/2009 Z. z., § 21.
Možnosti ďalšieho štúdia Pomaturitné štúdium, programy, zamerané na rozšírenie svojej kvalifikácie, VŠ štúdium

Učebný plán:

Škola (názov, adresa) Stredná odborná škola, Ivanská cesta 21, Bratislava
Názov ŠkVP ELEKTROTECHNIKA
Kód a názov  ŠVP 26 Elektrotechnika
Kód a názov študijného odboru 2675 L 02 Elektrotechnika – výroba a prevádzka strojov a zariadení
Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A
Dĺžka štúdia 2 roky
Forma štúdia denná
Druh školy štátna
Vyučovací jazyk slovenský jazyk
Kategórie a názvy vyučovacích predmetov Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku
1. 2. Spolu
VŠEOBECNÉ VZDELÁVANIE 15 15 30
Jazyk a komunikácia
slovenský jazyk a literatúra 4 4 8
nemecký jazyk/Anglický jazyk 4 4 8
Človek a spoločnosť
dejepis 1 1 2
Človek a príroda
fyzika 1 1 2
Matematika a práca s informáciami
matematika 2 2 4
informatika 1 1 2
Zdravie a pohyb
telesná a športová výchova 2 2 4
ODBORNÉ VZDELÁVANIE 18 18 36
Teoretické vzdelanie
ekonomika 2 2 4
elektrické stroje a prístroje 4 4 8
využitie elektrickej  energie 2 2 4
elektronika 2                2 4
elektrické meranie 2 1 3
GIS 1 2 3
automatizácia 1 1 2
Praktická príprava
odborná prax 4 4 8
SPOLU 33 33 66
Maturitná skúška