DENNÉ NADSTAVBOVÉ ŠTÚDIUM

3659 L STAVEBNÍCTVO

 

 

Dvojročné úplné stredné odborné vzdelanie – nadstavbové štúdium

Základné údaje o odbore

 

Názov a adresa školy
Stredná odborná škola, Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava
Názov školského vzdelávacieho programu
Stavebníctvo
Kód a názov ŠVP
36 Stavebníctvo, geodézia a kartografia
Kód a názov študijnéhoo odboru
3659 L stavebníctvo
Dĺžka štúdia
2 roky
Forma výchovy a vzdelávania
Denná
Poskytnutý stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A
Vyučovací jazyk
Slovenský jazyk
Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium
­         Stredné odborné vzdelanie v príslušnom odbore vzdelávania a splnenie podmienok prijímacieho konania
Spôsob ukončenia štúdia
Maturitná skúška
Doklad o získanom stupni vzdelávania
Vysvedčenie o maturitnej skúške
Doklad o získanej kvalifikácií
Vysvedčenie o maturitnej skúške
Možnosť pracovného uplatnenia absolventa
Odborne kvalifikovaný technický pracovník v štátnych, súkromných podnikoch a inštitúciách,samostatný podnikateľ v príslušnom odbore
v oblasti stavebníctva, najmä jej technológií výroby,
montáže a TZB.
Možnosti ďalšieho štúdia
Pomaturitné štúdium. Študijné programy vysokoškolského štúdia alebo ďalšie vzdelávacie programy zamerané na rozšírenie kvalifikácie, jej zmenu alebo zvýšenie.

Učebný plán 

 

Škola (názov, adresa)
Stredná odborná  škola, Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava
Názov ŠkVP
Stavebníctvo
Kód a názov  ŠVP
36 Stavebníctvo, geodézia a kartografia
Kód a názov študijného odboru
3659 L Stavebníctvo
Stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A
Dĺžka štúdia
2 roky
Forma štúdia
Denná
Druh školy
Štátna
Vyučovací jazyk
Slovenský jazyk
Kategórie a názvy vyučovacích predmetov
Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku
1.
2.
Spolu
Všeobecné vzdelávanie
15
15
30
 
Jazyk a komunikácia
 
Slovenský jazyk a literatúra
4
4
8
Cudzí jazyk /  Anglický jazyk
4
4
8
Človek a spoločnosť
Dejepis
1
1
2
Občianska náuka
Človek a príroda
Fyzika
1
1
2
Matematika a práca s informáciami
Matematika
2
2
4
Informatika
1
1
2
Zdravie a pohyb
Telesná výchova
2
2
4
Odborné vzdelávanie
18
18
36
Teoretické vzdelávanie
14
14
28
Technológia stavieb
4
4
8
Príprava stavieb
2
2
4
Voliteľné predmety 
Ekonomika
2
2
4
Základy stavebnej mechaniky
2
1
3
Grafické informačné systémy
3
3
6
Výpočtová technika v odbore
1
2
3
Praktická príprava
4
4
8
Odborná prax
4
4
8
Spolu
33
33
66
Účelové kurzy
Kurz na ochranu života a zdravia
Telovýchovno-výcvikový kurz