2478 F STROJÁRSKA VÝROBA

Charakteristika študijného odboru:

V odbornom vzdelaní absolvent pozná vlastnosti technických materiálov, základné spôsoby spracovania technických materiálov, vie správne používaťzákladné meradlá. Pri práci s náradím pozná jeho správne použitie, manipuláciu a ošetrovanie.

Rozhodujúci význam pre odbornú prípravu žiakov má odborný výcvik, ktorý vytvára predpoklady k tomu, aby v závere prípravy mohli samostatne a kvalitne vykonávaťzverené práce.Absolvent sa uplatní pri výkone  jednoduchých a pomocných kvalifikovaných prác v strojárskych podnikoch a v opravárenských prevádzkach.

Po úspešnom absolvovaní Kurzu na doplnenie základného vzdelania, má možnosť pokračovať v štúdiu v 3 – ročnom učebnom odbore a získať výučný list.

Základné údaje o odbore:

Názov a adresa školy Stredná odborná škola, Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava
Názov školského vzdelávacieho programu Strojárska výroba
Kód a názov ŠVP 24 strojárstvo a ostatná kovospracujúca výroba
Kód a názov učebného odboru 2478 F strojárska výroba
Dĺžka štúdia 2 roky
Forma výchovy a vzdelávania Denné štúdium
Poskytnutý stupeň vzdelania Nižšie stredné odborné vzdelanie ISCED 2C
Vyučovací jazyk Slovenský jazyk
Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium Do 1. ročníka vzdelávacieho programu nižšieho stredného odborného vzdelávania môže byť prijatý uchádzač, ktorý neukončil vzdelávací program základnej školy v poslednom ročníku alebo
posledný ročník neukončil úspešne.
Zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium
Spôsob ukončenia štúdia Záverečná skúška
Doklad o získanom stupni vzdelávania Vysvedčenie o záverečnej skúške
Doklad o získanej kvalifikácií Vysvedčenie o záverečnej skúške
Možnosť pracovného uplatnenia absolventa Odborná príprava pre výkon jednoduchých a pomocných kvalifikovaných prác v strojárskych podnikoch a v opravárenských prevádzkach.
Možnosti ďalšieho štúdia Na štúdium odboru vzdelávania, ktorého úspešným absolvovaním získa žiak stredné odborné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie, môže byť prijatý žiak až po úspešnom získaní nižšieho
stredného vzdelania.

Učebný plán:

Škola (názov, adresa) Stredná odborná škola, Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava
Názov ŠkVP Strojárska výroba
Kód a názov  ŠVP 24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba
Kód a názov učebného odboru 2478 F strojárska výroba              
Stupeň vzdelania Nižšie stredné odborné vzdelanie  ISCED 2C
Dĺžka štúdia 2 roky
Forma štúdia Denná
Druh školy Štátna
Vyučovací jazyk Slovenský jazyk
Kategórie a názvy vyučovacích predmetov Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku
1. 2. Spolu
Všeobecné vzdelávanie 2,5 2,5 5
Jazyk a komunikácia   
Slovenský jazyk a literatúra 0,5 0,5 1
Človek a hodnoty
Etická výchova/náboženská výchova 0,5 0,5 1
Človek a spoločnosť
Občianska náuka 0,5 0,5 1
Matematika a práca s informáciami
Matematika 0,5 0,5 1
Zdravie a pohyb
Telesná a športová výchova 0,5 0,5 1
Odborné vzdelávanie 27.5 27.5 55
Teoretické vzdelávanie 3.5 3.5 7
Strojárska výroba 2 2 4
Voliteľné predmety
Strojníctvo 1,5 1,5 3
Praktická príprava 24 24 48
Odborný výcvik 24 24 48
Spolu 30 30 60
Účelové kurzy   
Ochrana človeka a prírody
Telovýchovný výcvikový kurz

2478 F STROJÁRSKA VÝROBA

 

Základné údaje o odbore

 

Názov a adresa školy
Stredná odborná škola, Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava
Názov školského vzdelávacieho programu
Strojárska výroba
Kód a názov ŠVP
24 strojárstvo a ostatná kovospracujúca výroba
Kód a názov učebného odboru
2478 F strojárska výroba
Dĺžka štúdia
2 roky
Forma výchovy a vzdelávania
Denné štúdium
Poskytnutý stupeň vzdelania
Nižšie stredné odborné vzdelanie ISCED 2C
Vyučovací jazyk
Slovenský jazyk
Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium
Do 1. ročníka vzdelávacieho programu nižšieho stredného odborného vzdelávania môže byť prijatý uchádzač, ktorý neukončil vzdelávací program základnej školy v poslednom ročníku alebo
posledný ročník neukončil úspešne.
Zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium
Spôsob ukončenia štúdia
Záverečná skúška
Doklad o získanom stupni vzdelávania
Vysvedčenie o záverečnej skúške
Doklad o získanej kvalifikácií
Vysvedčenie o záverečnej skúške
Možnosť pracovného uplatnenia absolventa
Odborná príprava pre výkon jednoduchých a pomocných kvalifikovaných prác v strojárskych podnikoch a v opravárenských prevádzkach.
Možnosti ďalšieho štúdia
Na štúdium odboru vzdelávania, ktorého úspešným absolvovaním získa žiak stredné odborné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie, môže byť prijatý žiak až po úspešnom získaní nižšieho
stredného vzdelania.

 

Učebný plán 

Škola (názov, adresa)
Stredná odborná škola, Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava
Názov ŠkVP
Strojárska výroba
Kód a názov  ŠVP
24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba
Kód a názov učebného odboru
2478 F strojárska výroba              
Stupeň vzdelania
Nižšie stredné odborné vzdelanie  ISCED 2C
Dĺžka štúdia
2 roky
Forma štúdia
Denná
Druh školy
Štátna
Vyučovací jazyk
Slovenský jazyk
Kategórie a názvy vyučovacích predmetov
Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku
1.
2.
Spolu
Všeobecné vzdelávanie
2,5
2,5
5
Jazyk a komunikácia
 
 
 
Slovenský jazyk a literatúra
0,5
0,5
1
Človek a hodnoty
Etická výchova/náboženská výchova
0,5
0,5
1
Človek a spoločnosť
Občianska náuka
0,5
0,5
1
Matematika a práca s informáciami
Matematika
0,5
0,5
1
Zdravie a pohyb
Telesná a športová výchova
0,5
0,5
1
Odborné vzdelávanie
27.5
27.5
55
Teoretické vzdelávanie
3.5
3.5
7
Strojárska výroba
2
2
4
Voliteľné predmety
Strojníctvo
1,5
1,5
3
Praktická príprava
24
24
48
Odborný výcvik
24
24
48
Spolu
30
30
60
Účelové kurzy
 
 
 
Ochrana človeka a prírody
Telovýchovný výcvikový kurz