6475 H Technicko-administratívny pracovník

Charakteristika študijného odboru:

V odbore technicko-administratívny pracovník sa žiak naučí písať na osobnom počítači desaťprstovou hmatovou metódou, spracovávať administratívne, hospodárske, podnikové a ostatné typy písomnosti. Naučí sa ovládať zariadenia oznamovacej, reprodukčnej a výpočtovej techniky. Základy účtovníctva, aplikovať technické a pracovné normy, orientovať sa v súčasnej legislatíve v oblasti občianskeho, rodinného a obchodného práva. Zároveň sa naučí aj základy spracovania technológie materiálov a odborného kreslenia.

Absolvent sa dokáže uplatniť na trhu práce veľmi rýchlo. Je schopný založiť a úspešne prevádzkovať súkromné podnikanie v podmienkach voľného trhu. Pokračovať v štúdiu a po dokončení maturity pokračovať v štúdiu na vysokej škole technického, ekonomického zamerania a iné. Poskytovať odbornú pomoc iným podnikateľom vo forme poradenskej a rozborovej služby – práca v administratíve v súkromnom a štátnom sektore.

Základné údaje o odbore:

Názov a adresa školy Stredná odborná škola, Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava
Názov školského vzdelávacieho programu Technickoadministratívny pracovník
Kód a názov ŠVP 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby
Kód a názov učebného odboru 6475 H technickoadministratívny pracovník
Dĺžka štúdia 3 roky
Forma výchovy a vzdelávania Denné štúdium pre absolventov základnej školy
Poskytnutý stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
Vyučovací jazyk Slovenský jazyk
Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium Nižšie stredné vzdelanie, splnenie podmienok prijímacieho konania a zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium
Spôsob ukončenia štúdia Záverečná skúška
Doklad o získanom stupni vzdelávania Vysvedčenie o záverečnej skúške s doložkou
Doklad o získanej kvalifikácií Výučný list
Možnosť pracovného uplatnenia absolventa Podľa profilácie absolventa:

  • v súkromných a štátnych podnikoch a organizáciách, v organizáciách poskytujúcich osobné a prevádzkové služby,
  • v organizáciách poskytujúcich služby,
  • v súkromnom podnikaní

Možnosti ďalšieho štúdia
Vzdelávacie programy nadstavbového štúdia pre absolventov trojročných učebných odborov.
Špeciálne kurzy, ktoré umožňujú rozšíriť odbornú kvalifikáciu absolventov.

Učebné osnovy:

Škola (názov, adresa) Stredná odborná škola, Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava
Názov ŠkVP Technicko-administratívny pracovník
Kód a názov  ŠVP 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby II
Kód a názov učebného odboru 6475 H technicko–administratívny pracovník
Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie
Dĺžka štúdia 3 roky
Forma štúdia Denná
Druh školy Štátna
Vyučovací jazyk Slovenský jazyk
Kategórie a názvy vyučovacích predmetov Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku
1. 2. 3. Spolu
Všeobecné vzdelávanie 10 8 5,5 23,5
Jazyk a komunikácia
Slovenský jazyk a literatúra 1,5 1,5 1 4
Anglický jazyk 3 3 2 8
Človek a hodnoty
Etická výchova/náboženská výchova 1 1
Človek a spoločnosť
Občianska náuka 1 1
Človek a príroda
Fyzika 1 1
Matematika a práca s informáciami
Matematika 1 1 1 3
Informatika 1 1
Zdravie a pohyb
Telesná a športová výchova 1,5 1,5 1,5 4,5
Odborné vzdelávanie 23 25 24,5 75,5
Teoretické vzdelávanie 8 10 10 28
Ekonomika 2 1 1 4
Úvod do sveta práce 1 1
Administratíva a korešpondencia 2 2 2 6
Účtovníctvo 1 2 2 5
Právna náuka 1 1 2
Manažment 1 1
Marketing 1 1
Strojárstvo 1 1 1 3
Voliteľné predmety
Spoločenská komunikácia 1 1 1 3
Manažment osobných financií 1 1 2
Praktická príprava 15 15 17,5 47,5
Odborný výcvik 15 15 17,5 47,5
Spolu 33 33 33 99
Účelové kurzy
Kurz na ochranu života a zdravia 18 hodín 18 hodín
Telovýchovno-výcvikový kurz