2464 H STROJNÝ MECHANIK

Charakteristika študijného odboru:

V odbore strojný mechanik sa žiak naučí samostatnej práci so železom. Ohýbanie železa, obrábanie kovov a zváranie. Má možnosť získať aj zváračský preukaz absolvovaním zváračského kurzu. Naučí sa odborne zhotovovať výrobky ako sú železné, tepané a kované bráničky, ktoré sú na našom trhu čoraz viac žiadané.

Odborne kvalifikovaný pracovník v tomto odbore sa môže uplatniť v skupine povolaní so zameraním na výrobu, montáž, obsluhu, opravy a údržbu strojov, skupín a podskupín strojov a technických zariadení. Výstupným dokladom vzdelávania na stupni ISCED 3C je výučný list a vysvedčenie o záverečnej skúške. Absolvent má možnosť zamestnať sa v súkromnej a štátnej sfére, vo veľkých výrobných podnikoch. Má však aj možnosť ukončiť školu maturitnou skúškou a pokračovať v štúdiu na vysokej škole s technickým zameraním.

Základné údaje o odbore:

Názov a adresa školy Stredná odborná škola,Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava
Názov školského vzdelávacieho programu Strojný mechanik
Kód a názov ŠVP 24 strojárstvo a ostatná kovospracujúca výroba
Kód a názov učebného odboru 2464 H strojný mechanik
Dĺžka štúdia 3 roky
Forma výchovy a vzdelávania Denná
Poskytnutý stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie ISCED 3C
Vyučovací jazyk Slovenský jazyk
Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ­    (podmienky prijatia na štúdium stanovuje vykonávací predpis o prijímacom konaní na stredné školy­)

zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium

Spôsob ukončenia štúdia Záverečná skúška
Doklad o získanom stupni vzdelávania Vysvedčenie o záverečnej skúške
Doklad o získanej kvalifikácií Výučný list
Možnosť pracovného uplatnenia absolventa Absolvent sa ako odborne kvalifikovaný pracovník môže uplatniť v skupine povolaní so zameraním navýrobu, montáž, obsluhu, opravy a údržbu strojov, skupín a podskupín strojov a technických zariadení
Možnosti ďalšieho štúdia Vzdelávacie programy nadstavbového štúdia preabsolventov 3.ročných učebných odborov.

Špeciálne kurzy, ktoré umožňujú rozšíriť odbornúkvalifikáciu absolventov

Učebné osnovy:

Škola (názov, adresa) Stredná odborná školaIvanská cesta 21, 823 75 Bratislava
Názov ŠkVP Strojný mechanik
Kód a názov  ŠVP 24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba
Kód a názov učebného odboru 2464 H strojný mechanik
Stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie  ISCED 3C
Dĺžka štúdia 3 roky
Forma štúdia Denná
Druh školy Štátna
Vyučovací jazyk Slovenský jazyk
Kategórie a názvy vyučovacích predmetov Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku
1. 2. 3. Spolu
Všeobecné vzdelávanie 10 8 5,5 23,5
Jazyk a komunikácia
Slovenský jazyk a literatúra            1,5 1,5 1 4
Nemecký jazyk 3 3 2 8
Človek a hodnoty
Etická výchova/náboženská výchova 1 1
Človek a spoločnosť
Občianska náuka 1 1
Človek a príroda
Fyzika 1 1
Matematika a práca s informáciami
Matematika 1 1 1 3
Informatika 1 1
Zdravie a pohyb
Telesná a športová výchova 1,5 1,5 1,5 4,5
Odborné vzdelávanie 23 25 27,5 75,5
Teoretické vzdelávanie 8 10 10
Ekonomika 2 2
úvod do sveta práce 1 1
Odborné kreslenie 1 1 2
Materiály 2 1 3
Technológia 3 3 4 10
Strojníctvo 2 1 3
Voliteľné predmety
Strojárska technológia 2 1 3
Stroje a zariadenia 2 2 4
Praktická príprava 15 15 17,5 47,5
Odborný výcvik 15 15 17,5 47,5
Spolu 33 33 33 99
Účelové kurzy
Kurz na ochranu života a zdravia 18 hodín 18 hodín
Telovýchovno-výcvikový kurz