2683 H 11 ELEKTROMECHANIK – SILNOPRÚDOVÁ TECHNIKA

Charakteristika študijného odboru:

Absolvent učebného odboru je kvalifikovaný pracovník  so širokým odborným profilom, schopný samostatne vykonávať odborné technické a technologické činnosti  v  odvetví elektrotechniky.

Má ucelené základné teoretické vedomosti a praktické zručnosti, potrebné pre prácu s elektrickými zariadeniami, kde môže využívať štandardné elektrické a elektronické prístroje, meraciu techniku,  schopný inštalovať elektrické obvody rozvodných sietí NN, bleskozvody a robiť akúkoľvek údržbu elektrických zariadení.

Je schopný pracovať samostatne, alebo v pracovnom kolektíve. Vykonaním skúšky odbornej spôsobilosti získa Odbornú spôsobilosť elektrotechnika podľa § 21, vyhláška MPSVaR  SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení elektrických.

Výstupným dokladom vzdelávania na stupni ISCED 3C je výučný list a vysvedčenie o záverečnej skúške.

Ďalší rozvoj absolventov  je možný vzdelávaním v dvojročnom nadstavbovom štúdiu  a vykonaním maturitnej skúšky.  Špeciálne kurzy  umožňujú prehĺbiť odborný rozvoj  v konkrétnom odbore.

Učebný plán odboru:

Škola (názov, adresa) Stredná odborná škola Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava
Názov ŠkVP Elektromechanik
Kód a názov  ŠVP 26 Elektrotechnika
Kód a názov učebného odboru 2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika
Stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie  ISCED 3C
Dĺžka štúdia 3 roky
Forma štúdia Denná
Druh školy Štátna
Vyučovací jazyk Slovenský jazyk
Kategórie a názvy vyučovacích predmetov Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku
1. 2. 3. Spolu
Všeobecné vzdelávanie 10,5 9 6,5 26
Jazyk a komunikácia
Slovenský jazyk a literatúra 1,5 2 1 3,5
Anglický jazyk/Nemecký jazyk 3 3 3 9
Človek a hodnoty
Etická výchova/náboženská výchova 1 1
Človek a spoločnosť
Občianska náuka 1 1
Človek a príroda
Fyzika 1 1
Matematika a práca s informáciami
Matematika 1 1 0,5 2,5
Informatika 1 1
Zdravie a pohyb
Telesná a športová výchova 2 2 2 6
Odborné predmety 7,5 9 9 25,5
Ekonomika 2 2
úvod do sveta práce 1 1
Elektrotechnické kreslenie 1 1
Základy elektrotechniky 2 2
Technológia 1 1
Elektrotechnické materiály 1,5 1,5
Elektrické merania 1 1
Elektronika 1 1 2
Elektrické stroje a prístroje 2 2
Rozvod elektrickej energie 1 3 3 7
Využitie elektrickej energie 1 2 2 5
Prakická príprava 15 15 17,5 47,5
Odborný výcvik 15 15 17,5 47,5
Spolu 33 33 33 99
Účelové kurzy
Ochrana človeka a prírody
Telovýchovno-výcvikový kurz