3678 H INŠTALATÉR

Charakteristika študijného odboru:

V odbore inštalatér sa žiak naučí vykonávať montáž, demontáž, údržbu a opravy vodovodných, odpadových, plynovodných a vykurovacích rozvodov a zariadení.

Ovládať techniky spájania materiálov zváraním, letovaním, lepením a inými modernými technológiami. Inštalovať zariadenia a vykonávať aj predpísané skúšky zaradení v domácnostiach, firmách, podnikoch a pod. Žiak sa naučí zvárať a má možnosť získať zároveň aj zváračský preukaz absolvovaním zváračského kurzu.

Odborník v tejto oblasti je odborne kvalifikovaným pracovníkom v jednotlivých stavebných profesiách zaoberajúcich sa výrobou, montážou, údržbou alebo obnovou stavieb v súkromnom a štátnom sektore.

Základné údaje o odbore:

Názov a adresa školy Stredná odborná škola,Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava
Názov školského vzdelávacieho programu Inštalatér
Kód a názov ŠVP 36 Stavebníctvo, geodézia a kartografia
Kód a názov učebného odboru 3678 H inštalatér
Dĺžka štúdia 3 roky
Forma výchovy a vzdelávania Denná
Poskytnutý stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
Vyučovací jazyk Slovenský jazyk
Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium Nižšie stredné vzdelanie a splnenie podmienok prijímacieho konania
Spôsob ukončenia štúdia Záverečná skúška
Doklad o získanom stupni vzdelávania Vysvedčenie o záverečnej skúške
Doklad o získanej kvalifikácií Výučný list
Možnosť pracovného uplatnenia absolventa Absolvent sa ako odborne kvalifikovaný pracovníkmôže uplatniť v jednotlivých stavebných profesiáchzaoberajúcich sa výrobou, montážou, údržbou aleboobnovou stavieb, v štátnych a súkromných firmácha neskôr aj ako živnostník v danom odbore.

Možnosti ďalšieho štúdia:

  • Vzdelávacie programy nadstavbového štúdia pre absolventov 3.ročných učebných odborov.
  • Špeciálne kurzy, ktoré umožňujú rozšíriť odbornú kvalifikáciu absolventov v danom odbore.
Možnosti ďalšieho štúdia Absolvent sa ako odborne kvalifikovaný pracovníkmôže uplatniť v jednotlivých stavebných profesiáchzaoberajúcich sa výrobou, montážou, údržbou alebo obnovou stavieb, v štátnych a súkromných firmácha neskôr aj ako živnostník v danom odbore.

Možnosti ďalšieho štúdia:

  • Vzdelávacie programy nadstavbového štúdia pre
    absolventov 3.ročných učebných odborov.
  • Špeciálne kurzy, ktoré umožňujú rozšíriť odbornú kvalifikáciu absolventov v danom odbore.

Učebný plán:

Škola (názov, adresa) Stredná odborná škola, Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava
Názov ŠkVP Inštalatér
Kód a názov  ŠVP  36 Stavebníctvo,geodézia a kartografia
Kód a názov učebného odboru 3678 H inštalatér
Stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie  ISCED 3 C
Dĺžka štúdia 3 roky
Forma štúdia Denná
Druh školy Štátna
Vyučovací jazyk Slovenský jazyk
Kategórie a názvy vyučovacích predmetov Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku
1. 2. 3. Spolu
Všeobecné vzdelávanie 10 8 5,5 23,5
Jazyk a komunikácia
Slovenský jazyk a literatúra 1,5 1,5 1 4
Cudzí jazyk  / Nemecký jazyk 3 3 2 8
Človek a hodnoty
Etická výchova/náboženská výchova 1 1
Človek a spoločnosť
Občianska náuka 1 1
Človek a príroda
Fyzika 1 1
Matematika a práca s informáciami
Matematika 1 1 1 3
Informatika 1 1
Zdravie a pohyb
Telesná a športová výchova 1,5 1,5 1,5 4,5
Odborné vzdelávanie 23 25 27,5 75,5
Teoretické vzdelávanie 8 10 10
Ekonomika 2 2
Úvod do sveta práce 1 1
Odborné kreslenie 2 2 2 6
Materiály 1 1 2
Technológia 3 3 3 9
Voliteľné predmety
Stavebné konštrukcie 2 2 4
Vykurovanie 2  2 4
Praktická príprava 15 15 17,5 47,5
Odborný výcvik 15 15 17,5 47,5
Spolu 33 33 33 99
Účelové kurzy
Kurz na ochranu života a zdravia 18 hodín 18 hodín
Telovýchovno-výcvikový kurz