2682 K mechanik počítačových sietí

Charakteristika študijného odboru:

Absolvent študijného odboru 2682 K mechanik počítačových sietí je kvalifikovaný odborný pracovník, ktorý má vedomosti a zručnosti z oblasti spôsobu používania, spracovania a prenosu informácii, informačných technológii , hardvéru, softvéru počítača a počítačových sietí. Absolvent je schopný v danej oblasti samostatnej a tímovej práce. Svoje vedomosti a zručnosti vie využívať nielen pre obsluhu zariadení pre spracovanie informácií, návrhy a realizáciu komunikačných systémov, ale aj diagnostikovanie a odstraňovanie chýb a porúch na týchto zariadeniach.

Má vedomosti z oblasti podnikania, manažmentu a marketingu. Dokáže urobiť návrh informačného a komunikačného systému, poukázať a obhájiť výhody riešenia a spracovať kompletnú cenovú ponuku. Pre kvalifikované vykonávanie uvedených činností má absolvent široký odborný profil s nevyhnutným všeobecným vzdelaním, je dostatočne adaptabilný aj v príbuzných odboroch, logicky mysliaci, schopný sústavne sa vzdelávať. Vykonaním skúšky odbornej spôsobilosti získa Odbornú spôsobilosť elektrotechnika podľa §21, vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č.508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení elektrických.

Učebný plán

Škola (názov, adresa) Stredná odborná škola Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava
Názov ŠkVP Mechanik počítačových sietí
Kód a názov  ŠVP 26 Elektrotechnika
Kód a názov učebného odboru 2682 K mechanik počítačových sietí
Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A
Dĺžka štúdia 4 roky
Forma štúdia Denná
Druh školy Štátna
Vyučovací jazyk slovenský
Doklad o získanej kvalifikácii výučný list + maturitné vysvedčenie
Kategórie a názvy vyučovacích predmetov Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku
1. 2. 3 4. Spolu
 VŠEOBECNÉ VZDELÁVANIE 18 17 13 12 60
Jazyk a komunikácia          
slovenský jazyk a literatúra 4 4 4 4 16
anglický jazyk 3 3 3 3 12
nemecký jazyk 3 3 2 2 10
Človek a hodnoty          
etická výchova/náboženská výchova 1 1 2
Človek a spoločnosť          
dejepis 1 1 2
občianska náuka 1 1 1 3
Človek a príroda          
fyzika 2 1 3
Matematika a práca s informáciami          
matematika 1,5 1,5 1,5 1,5 6
Zdravie a pohyb          
telesná a športová výchova 1,5 1,5 1,5 1,5 6
ODBORNÉ VZDELÁVANIE
Teoretické vzdelanie 9 11 8 7 35
ekonomika 2 2
úvod do sveta práce 1 1
základy elektrotechniky 2 2
elektronika 2 1 3
technické vybavenie PC 3 3 3 1,5 10,5
programové vybavenie PC 2 3 2 1,5 8,5
elektrické merania 2 2
technológia 1 1
počítačová grafika 1 1 2
odborná spôsobilosť v elektrotechnike 2 1 3
Praktická  príprava 6 6 14 14 40
SPOLU 34 34 34 33 135