6341 M škola podnikania

Charakteristika študijného odboru:

Absolvent je vo svojej špecializácii pripravený na kvalifikované riadenie malého a stredného podniku. Má teoretické i praktické vedomosti na založenie vlastnej podnikateľskej spoločnosti a riadenie podnikovej činnosti. Je schopný pripraviť koncepciu dosiahnutia podnikateľských cieľov organizácie.

Disponuje širokým odborným profilom s potrebným všeobecným vzdelaním, ktoré uplatňuje v podnikaní, riadení a rozhodovaní. Je schopný organizovať svoj čas, prácu vyrovnávať sa so stresom v práci a samostatne a logicky rozhodovať, Vie používať progresívne formy a metódy riadenia a podnikateľskej činnosti, v súlade s právnym a spoločenskými normami, efektívne využívať informačné a komunikačné technológie pre svoj osobný rast a výkonnosť v práci.

Učebný plán

Názov a adresa školy Stredná odborná škola, Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava
Názov školského vzdelávacieho programu Škola podnikania
Kód a názov ŠVP 63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby
Kód a názov študijného odboru 6341 M škola podnikania
Dĺžka štúdia 4 roky
Forma výchovy a vzdelávania Denné štúdium pre absolventov základnej školy
Poskytnutý stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
Vyučovací jazyk Slovenský jazyk
Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium Úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ

Podmienky prijatia na štúdium ustanovuje vykonávací predpis o prijímacom konaní na stredné školy

­Zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium

Spôsob ukončenia štúdia Maturitná skúška
Doklad o získanom stupni vzdelávania Vysvedčenie o maturitnej skúške
Doklad o získanej kvalifikácií Vysvedčenie o maturitnej skúške
Možnosť pracovného uplatnenia absolventa Absolvent nájde uplatnenie:- v obchodných  organizáciách,

– v organizáciách poskytujúcich služby,

– ako výkonný zamestnanec,

– ako manažér strednej úrovne,

– ako súkromný podnikateľ

Možnosti ďalšieho štúdia Pomaturitné štúdium. Študijné programy prvéhoalebo druhého stupňa vysokoškolského štúdia alebo ďalšie vzdelávacie programy zamerané na

rozšírenie kvalifikácie, jej zmenu alebo zvýšenie

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku
I. II. III. IV. Spolu
Všeobecnovzdelávacie predmety 18 18 14 12 62
Jazyk a komunikácia
Slovenský jazyk a literatúra 4 4 3 3 14
Anglický jazyk 3 3 3 3 12
Nemecký jazyk 3 3 2 2 10
Človek a hodnoty
Etická výchova 1 1 2
Človek a spoločnosť
Dejepis 1 1 2
Občianska náuka 1 1 1 3
Človek a príroda
Geografia 1 1 1 3
Matematika a práca s informáciami
Matematika 2 2 2 2 8
Zdravie a pohyb
Telesná výchova 2 2 2 2 8
Odborné predmety 15 15 19 21 70
Teoretická vzdelávanie 6 6 9 9 30
Ekonomika 2 2 4
Podnikanie 2 2 4
Právna náuka 2 2 4
Manažment 2 1 1 4
Marketing 2 2 4
Účtovníctvo 2 2 2 6
Administratíva a korešpondencia 2 2
Podnikateľská komunikácia 2 2
Praktická príprava 6 6 7 7 26
Ekonomické cvičenia v cvičnej firme 2 2 4
Spoločenská etika a etiketa 2 2
Cvičenia z účtovníctva 2 2 2 6
Jazyková obchodná príprava z ANJ/NEJ 2 2 4
Manažment osobných financií 2 2
Písomná a elektronická komunikácia v  praxi 2 2 2 6
Odborná prax 1 1 2
Voliteľné predmety 3 3 3 5 14
Hospodárske výpočty  a štatistika 1 1 2
Bankovníctvo 1 1
Poisťovníctvo 1 1
Svet práce 1 1
Aplikovaná informatika 2 2 1 5
Poradenstvo pre  podnikateľov 2 2
Daňovníctvo 2 2
Spolu 33 33 33 33 132
Účelové kurzy
Kurz na ochranu života a zdravia 18 hodín 18 hodín
Telovýchovno-výcvikový kurz