Stredná odborná škola, Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava

ŠKOLSKÝ PORIADOK

ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU

 

I.

 

Ú v o d

 

Školský internát (ďalej len ŠI) je výchovno-vzdelávacie zariadenie, ktoré zabezpečuje žiakom stredných škôl výchovnovzdelávaciu činnosť, ubytovanie a stravovanie.

Školský internát svojim výchovným programom nadväzuje na  výchovu v rodine, výchovno-vzdelávaciu činnosť školy v čase mimo vyučovania. Výchovno-vzdelávacia činnosť v ŠI je realizovaná na základe výchovného plánu, ktorý je primeraný potrebám, veku a stupňu vyspelosti žiakov. Zameriava sa najmä na všestrannú pomoc pri príprave na vyučovanie, formovanie ich vzťahu k sebe, vzdelávaniu, sebavýchove a voľbe povolania, na rozvíjanie ich nadania, špecifických schopností a tvorivosti a na vytváranie podmienok na ich záujmovú činnosť, aktívne využitie voľného času a oddych. Organizuje sa na základe dobrovoľnosti žiakov.

Legislatívne zabezpečenie výchovy, vzdelávania, ubytovania a stravovania žiakov stredných škôl v ŠI vychádza zo zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len „školský zákon“) a z vyhlášky MŠ SR č. 236/2009 Z.z. o školskom internáte.

 

Ciele výchovy a vzdelávania v školskom internáte:

 

 • rozvíjať kompetencie, a to najmä v oblasti komunikačných schopností, ústnych spôsobilostí a písomných spôsobilostí, využívať informačno-komunikačné technológie, komunikáciu v štátnom jazyku, materinskom jazyku, celoživotné vzdelávanie, sociálne kompetencie, občianske kompetencie a kultúrne kompetencie,
 • rozvíjať schopnosti správne identifikovať a analyzovať problémy, navrhovať riešenia a vedieť ich riešiť,
 • rozvíjať manuálne zručnosti tvorivé, umelecké, psychomotorické schopnosti, aktuálne poznatky a samostatnosť pracovať s nimi v praktických činnostiach,
 • posilňovať úctu k rodičom a ostatným osobám, ku kultúrnym a národným hodnotám a tradíciám štátu, ktorého je občanom, k štátnemu jazyku, k materinskému jazyku a k svojej vlastnej kultúre,
 • posilňovať úctu k ľudským právam a základným slobodám a zásadám ustanoveným v Dohovore k ochrane ľudských práv a základných slobôd,
 • pripraviť sa na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti, v duchu porozumenia a znášanlivosti, rovnosti muža a ženy, priateľstva medzi národmi, národnostnými a etnickými skupinami a náboženskej tolerancie,
 • kontrolovať a regulovať svoje správanie, starostlivosť a ochranu svojho zdravia vrátane zdravej výživy a životného prostredia a rešpektovať ľudské etické hodnoty,
 • získavať všetky informácie o právach dieťaťa a spôsobilosť na ich uplatňovanie.

 

 

II.

 

Všeobecné ustanovenia

 

            Školský poriadok školského internátu (ďalej len ŠPŠI) definuje práva a povinnosti žiakov ubytovaných v ŠI.

Cieľom ŠPŠI je zabezpečenie zákonného chodu ŠI, uskutočnenie nerušeného priebehu výchovno-vzdelávacej práce, organizovanie spoločenského internátneho života žiakov.

Každý žiak pri nástupe do ŠI musí byť oboznámený so Školským poriadkom ŠI, predpismi BOZP

a PO, čo potvrdí svojim podpisom. Oboznámenie so  Školským poriadkom ŠI, predpismi BOZP a PO vykonáva vychovávateľ výchovnej skupiny.

Tento školský poriadok sa vzťahuje na každého žiaka ubytovaného v ŠI.

 

III.

 

Práva ubytovaných žiakov

 

 1. Využívať pridelenú miestnosť (izbu) s príslušenstvom.
 2. Zúčastňovať sa na výchovno-vzdelávacej činnosti a záujmovom vzdelávaní organizovanom v ŠI.
 3. Využívať všetky priestory a zariadenia v ŠI slúžiace pre výchovno-vzdelávaciu činnosť pri dodržaní prevádzkových predpisov.
 4. Aktívne sa podieľať na živote v ŠI.
 5. Konštituovať samosprávu žiakov.
 6. Podávať pripomienky a návrhy ku všetkým otázkam života v ŠI prostredníctvom žiackej rady.
 7. Prijímať návštevy vo vyhradených priestoroch (vestibul ŠI na prízemí) v určenom čase; mimo času určeného na prípravu na vyučovanie a nočného kľudu.
 8. Umiestňovať na izbách vlastné doplnky za predpokladu, že tieto nie sú v rozpore s morálkou, právnymi predpismi, nepoškodzuje steny ubytovacej miestnosti, majetok ŠI a spolubývajúcich.
 9. Využívať stravovanie v školskej jedálni.
 10. Využívať kuchynku.
 11. Na ochranu pred všetkými formami diskriminácie alebo trestania, ktoré vyplývajú z postavenia, činnosti, vyjadrovaných názorov alebo presvedčenia rodičov žiaka, zákonných zástupcov alebo členov rodiny.
 12. Žiak má právo slobody prejavu. Názorom, ktoré sa dotýkajú  osoby žiaka, musí byť venovaná patričná pozornosť, pritom musia byť rešpektované práva a povesť iných, chránená národná bezpečnosť a verejný poriadok, verejné zdravie a morálka.
 13. Na slobodu myslenia, svedomia a náboženstva.
 14. Na svoje súkromie v daných podmienkach ŠI, na súkromie svojej rodiny, korešpondenciu (telefonovanie, doručovanie listov)
 15. Na ochranu pred telesným a duševným násilím, urážaním, zneužívaním, zanedbávaním alebo nedbanlivým zaobchádzaním, trýznením alebo vykorisťovaním.
 16. Disciplína v ŠI sa musí zabezpečovať spôsobom zlučiteľným s ľudskou dôstojnosťou žiakov. Telesné tresty sú vylúčené.
 17. Na odpočinok a voľný čas.
 18. Na ochranu pred narkotikami, alkoholom, psychotropnými látkami a fajčením.
 19. V odôvodnených prípadoch má žiak právo na štúdium po večierke vo vyhradených priestoroch (spoločenské miestnosti) so súhlasom vychovávateľa.
 20. Na výmenu posteľnej bielizne v stanovených termínoch.

 

IV.

 

Povinnosti ubytovaných žiakov

 

 1. Dodržiavať ustanovenia ŠPŠI, denný režim (príloha Školského poriadku ŠI), bezpečnostné predpisy, ako aj pokyny všetkých zamestnancov ŠI.
 2. Plniť aktivity podľa Výchovného plánu, ktorý je súčasťou Výchovného programu školského internátu vypracovaného v súlade so školským zákonom.
 3. Pravidelne a systematicky sa pripravovať na vyučovanie.
 4. Šetriť zariadenie ŠI, elektrickú energiu, vodu. Pri odchode z izby skontrolovať uzatvorenie okien a zhasnutie svietidiel na izbách, v hygienických kútoch a vo WC.
 5. Bezodkladne hlásiť vychovávateľovi zistené závady na zariadeniach a inventári.
 6. Zabezpečiť svoje osobné veci tak, aby tým zamedzil ich odcudzeniu alebo poškodeniu.
 7. Starať sa o zverený inventár. Pri nástupe do ŠI žiak preberá inventár do opatery a pri ukončení pobytu v ŠI odovzdá zverený inventár vychovávateľovi v nepoškodenom stave. Každú úmyselnú škodu, alebo škodu spôsobenú z nedbanlivosti nahradí žiak, v prípade neplnoletého žiaka zákonný zástupca.
 8. V zmysle čl. 32 Dohovoru o právach dieťaťa sú žiaci povinní vykonávať úlohy súvisiace s udržiavaním svojho životného prostredia, udržiavať svoje osobné veci a izbu v čistote a poriadku.
 9. Plniť úlohy súvisiace s čistotou a estetikou životného prostredia okolia ŠI.
 10. Pri kontrole hygieny a zásad BOZP a PO sprístupniť izbu a skrinku k nahliadnutiu vychovávateľovi.
 11. Odchody domov v pracovných dňoch hlásiť vychovávateľovi.
 12. Pri každom opustení ŠI v dobe mimo vyučovania si vyžiadať od vychovávateľa Záznamy o neprítomnosti žiaka v ŠI a preukázať sa ním na vrátnici ŠI. Po príchode  z vychádzky alebo z návštevy rodičov prípadne zákonných zástupcov, nahlásiť príchod skupinovému alebo službukonajúcemu vychovávateľovi a Záznamy o neprítomnosti žiaka v ŠI odovzdať.
 13. Dodržiavať čas návratu z vychádzok stanovený vychovávateľom.
 14. Byť primerane ustrojený, tak aby neporušoval morálku.
 15. V prípade ochorenia bezodkladne nahlásiť túto skutočnosť službukonajúcemu vychovávateľovi, ktorý vykoná potrebné opatrenia. Žiak, pokiaľ to zdravotný stav dovoľuje, odcestuje domov, alebo si ho prevezme zákonný zástupca.
 16. Oznámiť do 24 hod. ak sa žiak z domu nemohol dostaviť do ŠI z dôvodu choroby alebo inej nepredvídanej udalosti.
 17. V stanovenom termíne uhradiť náklady na ubytovanie (vždy do 20-teho dňa predchádzajúceho mesiaca).
 18. Deň vopred nahlásiť vychovávateľovi zotrvanie v ŠI po 08,00 hod. (neskorší začiatok vyučovania).
 19. Dodržiavať nočný kľud od 2200 hod. do 600 hod.
 20. Nahlásiť vychovávateľovi výchovnej skupiny zotrvanie v ŠI cez víkend najneskôr vo štvrtok do 2100hod. V prípade, že žiak zotrvanie v ŠI počas víkendu vopred nenahlási, môže mu byť zamietnuté.
 21. Opustiť ŠI v piatok do 1500 hod. (pokiaľ nemá povolené zostať cez víkend).
 22. Vrátiť sa z návštevy rodičov do 2100 hod., pokiaľ rodičia písomne nepožiadali o neskorší príchod, najneskôr však do 2200 hod.
 23. Dodržiavať predpisy BOZP a PO.
 24. Predložiť písomný súhlas rodiča alebo zákonného zástupcu (u žiaka do 18r.) na návštevu brigádnickej alebo záujmovej činnosti mimo ŠI.
 25. Meniť posteľnú bielizeň v stanovených termínoch.
 26. Pred ukončením ubytovania v ŠI v priebehu školského roka je žiak povinný túto skutočnosť písomne oznámiť. U neplnoletého žiaka oznamuje ukončenie ubytovania zákonný zástupca.
 27. Zabezpečiť svoje osobné veci, vrátane dokladov, peňažnej hotovosti, platobných kariet, cenných predmetov (napr. šperky) a iných hodnotných vecí tak, aby zamedzil ich odcudzeniu alebo poškodeniu. Žiak je povinný všetky veci, ktorých nadobúdacia hodnota je vyššia ako 100 € dať do úschovy vychovávateľa; to neplatí, ak ide o zvršky a obuv.

 

V.

 

Žiakom ubytovaným v školskom internáte je zakázané

 

 1. V budove ŠI a v okolí ŠI je prísne zakázané fajčiť (zákon č.465/2005 Z. z.), piť alkoholické nápoje, užívať omamné a psychotropné látky a drogy. Prechovávanie drog, ich obstarávanie a užívanie má charakter trestného činu podľa  Trestného zákona.
 2. Prechovávať zbrane, strelivo, chemikálie, zábavnú pyrotechniku, výbušniny a manipulovať s nimi.
 3. Kúpať sa v prírodných kúpaliskách, riekach a  jazerách.
 4. Šikanovať, dopúšťať sa akéhokoľvek násilia na spolužiakoch.
 5. Otvárať okná dokorán a vykláňať sa z okien.
 6. Vyhadzovať z okien akéhokoľvek predmety, papiere a odpadky.
 7. Bez súhlasu vychovávateľa navštevovať iné výchovné skupiny alebo oddelenia určené na iné účely.
 8. Vodiť cudzie osoby do priestorov ŠI (vo výnimočných prípadoch so súhlasom vedúceho vychovávateľa, vychovávateľa výchovnej skupiny alebo službukonajúceho vychovávateľa).
 9. Svojvoľne premiestňovať inventár ŠI.
 10. Opustiť budovu ŠI bez súhlasu vychovávateľa a bez vyplnených Záznamov o neprítomnosti žiaka v ŠI.
 11. Zasahovať do inštalácie akéhokoľvek druhu.
 12. Hrať hazardné hry.
 13. Uvádzať do obehu, robiť verejne prístupnými, vyrábať alebo dovážať písomné pornografické diela, nosiče zvuku alebo obrazu, zobrazenia alebo iné predmety ohrozujúce mravnosť, v ktorých sa prejavuje neúcta k človeku a násilie.
 14. Propagovať fašistické, neonacistické, rasistické a hanlivé symboly.
 15. Používať otvorený oheň.
 16. Manipulovať s hasiacimi prístrojmi a zasahovať do hydrantov.
 17. Šplhať po bleskozvodoch.
 18. Zamykať dvere na izbách počas prítomnosti na izbe.
 19. Prechovávať a chovať na izbách akéhokoľvek zvieratá.
 20. Pripájať vlastné spotrebiče do rozvodov elektrickej siete v školskom internáte.
 21. Používať spotrebnú elektroniku, výpočtovú techniku a mobilný telefón v čase nočného kľudu.

 

VI.

 

Výchovné opatrenia

 

 1. Za vzorné správanie, plnenie povinností, za aktívnu činnosť, reprezentovanie alebo mimoriadne zásluhy môže sa žiakovi udeliť pochvala alebo iné ocenenie:

 

a/ individuálna ústna pochvala vychovávateľom

b/ pochvala vychovávateľa pred výchovnou skupinou

c/ pochvala vedúcim vychovávateľom

d/ pochvala riaditeľom školy

e/ iné ocenenie (napr. vecná odmena udelená riaditeľom školy)

 

 1. Ak sa žiak previní proti školskému poriadku ŠI, môže sa mu podľa závažnosti previnenia uložiť niektoré z týchto výchovných opatrení:

 

a/ napomenutie vychovávateľom

b/ pokarhanie vychovávateľom

c/ pokarhanie vedúcim vychovávateľom

d/ podmienečné vylúčenie zo ŠI

e/ vylúčenie zo ŠI

 

 1. O uložení podmienečného vylúčenia zo ŠI rozhoduje riaditeľ školy na návrh vedúceho vychovávateľa. V rozhodnutí určí skúšobnú dobu najviac na 10 mesiacov. Ak sa žiak v danej skúšobnej dobe nedopustí ďalšieho priestupku proti Školskému poriadku ŠI, upustí sa od vylúčenia.

 

 1. O uložení vylúčenia zo ŠI rozhoduje riaditeľ školy  na návrh vedúceho vychovávateľa, pokiaľ boli vyčerpané všetky výchovné opatrenia uvedené v čl. VI. bod. 2 písm.  a/ až d/.

 

 1. Výchovné opatrenie podmienečné vylúčenie a vylúčenie sa použije aj vtedy, ak žiak vážne narušuje život v ŠI, opakovane porušuje Školský poriadok ŠI, morálne normy a zásady  spolunažívania ( napr. náznak fyzického útoku alebo fyzický útok na zamestnanca školského zariadenia, agresívne, vulgárne a arogantné správanie voči vychovávateľom a žiakom).

 

 1. Vylúčenie zo ŠI možno žiakovi uložiť aj bez predchádzajúceho podmienečného vylúčenia za mimoriadne závažné porušenie Školského poriadku ŠI, ľudských práv a základných slobôd a za konanie, ktoré napĺňa znaky trestného činu.

 

 1. Výchovné opatrenia je povinný  vychovávateľ výchovnej skupiny zaznamenať do Osobného spisu žiaka a informuje o tom vedúceho vychovávateľa.

Opatrenia prísnejšieho charakteru prejednáva  vychovávateľ výchovnej skupiny a vedúci vychovávateľ s rodičmi alebo zákonným zástupcom, s triednym učiteľom, majstrom OV, trénerom, výchovným poradcom.

 

 

VII.

 

Zdravotné, hygienické a bezpečnostné opatrenia

 

Zdravotné opatrenia:

Do ŠI môže byť prijatý žiak, ktorému zdravotný stav, kolektívne ubytovanie alebo podmienky v ŠI ubytovanie nevylučujú. ŠI nie je personálne ani materiálne vybavený pre ubytovanie a pomoc žiakom so špeciálnymi chorobami.

ŠI vytvára optimálne podmienky pre zdravý vývoj ubytovaných žiakov. Riadi sa záväznými hygienickými predpismi a pokynmi. Musí mať vybavené lekárničky pre poskytnutie prvej pomoci.

Ak žiak ochorie v ŠI, nahlási ihneď túto skutočnosť službukonajúcemu vychovávateľovi, ktorý vykoná potrebné opatrenia. Ak zdravotný stav žiaka dovoľuje, odosiela ho vychovávateľ k lekárovi alebo domov. V prípade, že to zdravotný stav nedovoľuje, oznámi rodičom, aby si žiaka zo ŠI vyzdvihli. Skutočnosť, že žiak ochorel, oznámi vychovávateľ triednemu učiteľovi alebo majstrovi OV (týka sa žiakov SOŠ, Ivanská cesta 21). Vychovávateľ vedie evidenciu chorých žiakov. V prípade poskytnutia prvej pomoci  sa pokračuje  v zmysle zásad pre poskytovanie prvej pomoci.

V prípade úrazu, ktorý vyžaduje práceneschopnosť žiaka, zabezpečí službukonajúci vychovávateľ spísanie úrazu na predpísanom tlačive, ktoré urýchlene odovzdá poverenému zamestnancovi školy.

 

 

 

Hygienické opatrenia:

 

Vedenie ŠI zodpovedá za dodržiavanie hygienických predpisov.

Žiaci sú povinní:

 

 • prezúvať sa v priestoroch ŠI
 • starať sa o svoje životné prostredie a prostredie ŠI
 • udržiavať svoje osobné veci v čistote a poriadku
 • dodržiavať osobnú hygienu a starať sa o osobný vzhľad, ktorý musí byť primeraný dobe a miestu, kde sa žiak zdržuje (napr. v škole, na OV, na kultúrnom podujatí…)
 • vymieňať si posteľnú bielizeň v stanovených termínoch

 

Bezpečnostné opatrenia:

 

Žiaci môžu vykonávať iba také práce, ktoré sú primerané veku a nie sú škodlivé zdraviu a vývoju.

Žiaci nesmú byť zamestnaní prácami, pri ktorých sú vystavení zvýšenému nebezpečenstvu úrazu, alebo pri ktorých by mohli vážne ohroziť bezpečnosť a zdravie spolužiakov.

Žiaci musia byť oboznámení s hygienickými predpismi, predpismi BOZP a PO. Vychovávateľ vedie záznam o tomto poučení.

Vedenie ŠI kontroluje a vyžaduje dodržiavanie hygienických, požiarnych predpisov, predpisov o ochrane a bezpečnosti pri práci a vyvodzuje dôsledky pri ich nedodržiavaní.

 

 • Žiaci musia byť pred vykonávaním práce preukázateľne poučení o predpisoch BOZP.
 • Žiak je povinný bez meškania oznámiť vychovávateľovi skutočnosti, ktoré by mohli spôsobiť úraz, ohroziť zdravie, spôsobiť požiar alebo materiálnu škodu.
 • Žiak je povinný zdržiavať sa len v určených priestoroch. Nevstupovať do miestnosti rozvodu elektrickej energie, nevstupovať na strechu.
 • Dodržiavať pravidlá cestnej premávky na individuálnych ako aj spoločných vychádzkach.
 • Dodržiavať dôsledne Školský poriadok ŠI.
 • Žiaci sú povinní pri odchode z izby skontrolovať uzatvorenie vodovodných kohútikov, vypnúť osvetlenie v izbe a hygienických kútoch, uzamknúť izbu.
 • Počas vykonávania práce musia mať žiaci zabezpečený náležitý dozor.
 • Žiakom je zakázané v ŠI a v areály SOŠ fajčiť, užívať drogy, alkoholické nápoje, psychotropné látky, prechovávať ich pre seba alebo pre iných v ŠI i mimo ŠI.
 • Žiaci nesmú používať vlastné spotrebiče.
 • Vedenie ŠI zodpovedá za zabezpečenie odbornej pedagogickej činnosti vychovávateľov pri výletoch, exkurziách a súťažiach organizovaných ŠI. Vedúci vychovávateľ určí jedného vychovávateľa na každých 25 žiakov. Ak si to vyžadujú okolnosti, zabezpečí ped. dozor aj väčším počtom vychovávateľov.
 • Pri návšteve verejných kúpalísk, ktoré organizuje ŠI, môžu žiaci vstupovať do vody tam, kde je to dovolené, po skupinách, pričom skupina nemôže mať viac ako 10 žiakov. Pri tejto činnosti musí byť zabezpečený dozor pedagogickým pracovníkom, ktorý má odbornú spôsobilosť alebo plavčíkom.
 • Počas osobného voľna žiakov zabezpečí ŠI pedagogický dozor, ak sa žiaci zdržiavajú v ŠI. Pri odchode žiakov k rodičom a pri individuálnych vychádzkach sa pedagogický dozor nezabezpečuje.
 • Žiaci musia dodržiavať prevádzkové poriadky napr. multimediálneho centra, telocvične, kuchyniek.

 

VIII.

 

Prijatie do ŠI a skončenie ubytovania

 

 1. O prijatí žiaka rozhoduje riaditeľ SOŠ na základe prihlášky, ktorú podáva zákonný zástupca žiaka alebo žiak, ak je starší ako 18 rokov. Podmienkou prijatia do školského internátu je návšteva denného štúdia strednej školy a uhradenie stanovených poplatkov. V prípade, že žiak v predchádzajúcom školskom roku opakovane porušoval školský poriadok ŠI a nevhodne sa správal, môže mu byť žiadosť o ubytovanie zamietnutá. Prijatie platí na jeden školský rok.. K prijatiu sa vyjadrí skupinový vychovávateľ. Rozhodnutie riaditeľa o prijatí do ŠI, prípadne neprijatí je konečné.

 

 1. Počas školského roka ubytovanie žiaka v ŠI skončí a žiak je povinný sa vysťahovať v týchto prípadoch:

 

Dôvod                                                                                                              Vysťahovanie z ŠI
a, žiak prestal byť žiakom školy                                          ráno v deň ukončenia štúdia
b, vylúčenie zo ŠI                                                                v určený deň podľa rozhodnutia
c, na základe oznámenia                                                      v určený deň
d, nezaplatený poplatok za ubytovanie                                k 1 dňu v aktuálnom mesiaci
e, skončenie školského roka                                                 v posledný deň šk. roka do 14,00 hod.
f, ukončenie štúdia na škole                                                 v deň odovzdávania maturitného

vysvedčenia alebo výučného listu

 

Pred vysťahovaním je ubytovaný povinný:

 • vypratať izbu, odniesť si domov osobné veci, odstrániť ním vzniknuté závady, uhradiť spôsobené škody,
 • vrátiť zapožičaný inventár ŠI,
 • odovzdať kľúč od izby vychovávateľovi.

Batožinu si môže uložiť v určenej miestnosti maximálne do 14.00 hodiny.

 

IX.

 

Ubytovanie a stravovanie

 

 1. ŠI zabezpečuje ubytovanie a stravovanie žiakov počas školského roka, okrem prázdnin. Ubytovanie počas prázdnin je možné len so súhlasom riaditeľa SOŠ.
 2. Ubytovanie žiakov je zabezpečené v dvojposteľových izbách bunkového typu  (dve izby majú spoločné WC a hygienický kút). Upratovanie všetkých priestorov sa vykonáva denne.
 3. Žiakom poskytujeme celodenné stravovanie v školskej jedálni. Stravu si žiaci objednávajú deň vopred.
 4. V ŠI má žiak možnosť využiť kuchynku, ktorá je vybavená mikrovlnou rúrou, varičom, varnou kanvicou, chladničkou, kuchynskou linkou s drezom
 5. Ubytovanie počas víkendov povoľuje vedúci vychovávateľ na základe kritérií

-vzdialenosť od miesta trvalého bydliska

-odôvodnené prípady

 

X.

 

Vychádzky

 

 1. Vychovávateľ uvoľňuje žiakov na vychádzky po splnení si povinností   (aktivít podľa výchovného plánu, poriadok na izbe, služba, atď.) spravidla  každý deň do 18,00 hod. Čas odchodu a príchodu zaznačí vychovávateľ do  Záznamov o neprítomnosti žiaka v ŠI.
 2. V odôvodnených prípadoch môže vychovávateľ povoliť vychádzku aj po 18,00 hod., najneskôr však

do 23,00 hod., neplnoletý žiak maximálne do 21,30 hod.

 1. Žiak je povinný počas individuálnej vychádzky správať sa slušne, dbať na   vlastnú bezpečnosť,

nesmie fajčiť, požívať alkoholické nápoje, drogy a  iné toxické látky.

 

 

XI.

 

Záverečné ustanovenia

 

 1. Školský poriadok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania riaditeľom SOŠ a účinnosť od 1. 9. 2016.
 2. Nahradzuje sa ním Školský poriadok školského internátu zo dňa 21. 12. 2009.
 3. Tento Školský poriadok ŠI je súčasťou Školského poriadku SOŠ, Ivanská cesta 21, Bratislava a je záväzný pre všetkých žiakov ubytovaných v ŠI.
 4. Školský poriadok školského internátu bol prerokovaný na zasadnutí Žiackej rady školského internátu dňa 21. 06. 2016 a na zasadnutí Metodického združenia vychovávateľov dňa 29. 06. 201

 

 

V  Bratislave  07. 06. 201

 

Jozef Axamit                                                                             Ing. Ľubomír Kovaľ

vedúci vychovávateľ                                                                      riaditeľ

 

 

Príloha č.1

 

Denný režim v ŠI

 

Budíček                                                          600 – 700 hod.

 

Osobná hygiena, úprava izieb                    700 – 730 hod.

 

Odchod z ŠI                                                   podľa začiatku vyučovania

 

Obed, osobné voľno                                       1300-1500 hod.

 

voľnočasové aktivity, športová

a záujmová činnosť, vychádzky,

individuálna príprava na vyučovanie         1500-1800 hod.

 

Večera                                                                1700 -1900 hod.

 

Príprava na vyučovanie                                   1800 -2000 hod.

 

Záujmová činnosť, sledovanie TV                 2000-2100 hod.

 

Osobná hygiena, osobné voľno                      2100-2130 hod.

 

Večierka                                                               2200 hod.

 

Nočný kľud                                                          2200  – 600 hod