Rada školy

RADA ŠKOLY SOŠ, IVANSKÁ CESTA 21, BRATISLAVA

Rada školy je ustanovená podľa § 24 a 25 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  a podľa vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení vyhlášky č. 230/2009 Z. z.,   s pôsobnosťou  v rámci školy,  pri ktorej  je ustanovená.

Je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy miestnej samosprávy a záujmy rodičov, pedagogických zamestnancov  a ďalších zamestnancov školy  a žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov  školy.

Vyjadruje sa k všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy.

a) navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa školy,

b) predkladá návrh na odvolanie riaditeľa školy alebo sa vyjadruje k návrhu zriaďovateľa na jeho

odvolanie z funkcie riaditeľa školy, návrh na odvolanie riaditeľa školy predkladá vždy s odôvodnením,

Ďalej sa vyjadruje k:

c) návrhu na zrušenie školy, jej spájanie alebo združovanie s inými školami,

d) návrhu na počty prijímaných žiakov,

e) návrhu na zavedenie študijných a učebných odborov a ich zameraní,

f) návrhu na úpravu v učebných plánoch, k skladbe vyučovaných voliteľných a  nepovinných predmetov

a predpokladaných počtov žiakov v týchto predmetoch,

g) návrhu rozpočtu školy,

h) návrhu na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy,

ch)  správe o výchovno-vzdelávacej činnosti,

i) informáciám o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení  výchovno-vzdelávacieho procesu,

j)  správe o výsledkoch o hospodárení školy.

 

Členmi rady školy sú:

 

1. Ing. Peter Pavlík predseda zástupca pedagogických zamestnancov
2. Jaroslava Nagyová podpredseda zástupca rodičov
3. Zdenka Smoradová tajomník zástupca pedagogických zamestnancov
4. Eva Fuseková zástupca nepedagogických zamestnancov
5. Katarína Smutná zástupca rodičov
6. Rastislav Cigáň zástupca rodičov
7. Andrej Breče zástupca žiakov
8. Mgr. Tibor Varga zástupca zriaďovateľa
9. Ing. Zuzana Schwarzová zástupca zriaďovateľa
10. Mgr. Juraj Lauko, PhD. zástupca zriaďovateľa
11. Ing. Vladimír Sloboda zástupca zriaďovateľa