Dĺžka štúdia?

4 roky.

Aká je organizácia vzdelávania?

 

v I. a II. ročníku je 1 deň v týždni organizované praktické vyučovanie

v III. a IV. ročníku sú 2 dni v týždni žiaci na praktickom vyučovaní

Pre koho sú určené?

Pre absolventov 9. ročníka ZŠ.

Aké doklady o vzdelaní získajú absolventi?

Maturitné vysvedčenie, Výučný list, Osvedčenie o elektrotechnickej spôsobilosti, Osvedčenie servisného technika.

 

A čo ešte získajú?

prax vo firmách

zadarmo pracovný odev

možnosť zamestnania po ukončení štúdia

finančný príspevok zo ZRPŠ na získanie vodičského oprávnenia sk. B, podľa stanovených kritérií na základe prospechu a dochádzky žiaka

minimálne finančné zaťaženie rodiča

Kde sa po ukončení štúdia uplatnia?

vo firmách
ako podnikatelia
v súkromnom a štátnom sektore

 

2682 K mechanik počítačových sietí

Absolvent tohto študijného odboru je kvalifikovaný odborný pracovník, ktorý má vedomosti a zručnosti z oblasti spôsobu používania, spracovania a prenosu informácii, informačných technológii, hardware, software počítača a počítačových sietí. Svoje vedomosti a zručnosti vie využívať pre obsluhu zariadení, spracovanie informácii, návrhy a realizáciu komunikačných systémov, ale aj diagnostikovanie a odstraňovanie chýb na týchto zariadeniach. Úspešní absolventi majú všetky predpoklady lukratívneho zamestnania s vysokými príjmami u nás i v zahraničí.

Po úspešnom ukončení MS získa aj Osvedčenie o odbornej spôsobilosti, § 21 vyhlášky 508/2009 Z.z.

Nadväzná odborná príprava – pomaturitné štúdium, vysokoškolské štúdium technického zamerania

 

3693 K technik energetických zariadení budov

Po ukončení sa absolvent orientuje v  elektrotechnike, stavebníctve a strojárstve, pozná zásady technickej normalizácie a štandardizácie, má znalosti zo stavebných konštrukcií a technológií pri navrhovaní technických zariadení a elektrických rozvodov v budovách. V praktickej časti prípravy sa žiaci zoznamujú s modernými energetickými zariadeniami, s novými úspornými technologickými novinkami.

Vie navrhnúť základné prvky vykurovacích sústav, inštalácie plynových spotrebičov a riadiť ich obsluhu a údržbu, diagnostikovať a odstrániť poruchu na energetickom zariadení.

Hravo sa uplatní ako:

stavebný technik,  odborník na energetickú náročnosť budov, servisný technik, správca budov, samostatný podnikateľ.

Po úspešnom ukončení MS získa aj Osvedčenie o odbornej spôsobilosti, § 21 vyhlášky 508/2009 Z.z. a Osvedčenie servisného technika.

Nadväzná odborná príprava –vysokoškolské štúdium technického zamerania.

 

6341 M škola podnikania

Študijný odbor škola podnikania poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie a zároveň je uceleným rámcovým odborom utvárajúci priestor pre manažérske zručnosti vyplývajúce z vedenia malých a stredných podnikov. Absolventi sú schopní fundovane reagovať na meniace sa trhové podmienky vďaka znalostiam v oblasti právnych noriem kategorizujúcich založenie podniku, poskytujúcich priestor pre uplatnenie vedomosti a zručnosti z moderného účtovníctva.

Ovládanie dvoch cudzích jazykov je súčasťou profilu žiaka, pričom sa žiaci naučia kultivovanému prejavu. Získajú vedomosti z odbornej ekonomickej terminológie a pochopia súvislosti z mikro a makro ekonómie, aplikovanej informatiky, účtovníctva,  podnikateľskej etiky a komunikácie, marketingu,  manažmentu a aktívne  využívať IKT. Biznis plán, ktorý žiaci úspešne tvoria v rámci odbornej praxe poskytuje praktické skúsenosti s tvorbou podnikateľských projektov a  analýz.

Absolvent tohto študijného odboru je pripravený aj na vysokoškolské štúdium predovšetkým ekonomického prípadne právneho zamerania.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You must be logged in Log in »