Školský poriadok

 

Riaditeľ Strednej odbornej školy, Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava (ďalej len „SOŠ“) v súlade s článkom 3 ods. 3.5  písm. a) Organizačného poriadku SOŠ,  podľa zákona č. 245/2008 Z. z.  o výchove a vzdelávaní (školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“), vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 282/2009 Z. z. o stredných školách v znení neskorších predpisov a Metodickým pokynom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 21/2011, ktorým sa upravuje postup hodnotenia a klasifikácie žiakov stredných škôl v SR,

 

v y d á v a

školský poriadok, ktorý vymedzuje práva a povinnosti žiakov a ich zákonných zástupcov, pravidlá vzájomných vzťahov žiakov  a ich vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami školy. Stanovuje vnútorný režim školy, podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov a ich ochrany pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím.

 

 

Článok 1

ÚVODNÉ USTANOVENIA

 

 1. SOŠ  je  strednou školou, ktorú si žiak zvolil dobrovoľne, a preto je povinný riadiť sa jej pravidlami a školským poriadkom.
 2. V záujme naplnenia práva na vzdelanie škola zabezpečí vnútorný chod školy, organizáciu života žiakov a podmienky pre optimálne medziľudské vzťahy tak, aby čas strávený v škole  bol efektívne využitý a aby bol aj časom príjemne stráveným rovnako žiakmi, i pedagogickými zamestnancami školy.
 3. Škola bude dôsledne dodržiavať Deklaráciu práv dieťaťa a iné platné dokumenty vo vzťahu k žiakom, pedagogickým i ostatným zamestnancom školy.

 

 

Článok 2

ETICKÉ ZÁSADY DODRŽIAVANIA KOREKTNÉHO SPRÁVANIA SA

ZAMESTNANCOV A ŽIAKOV V SOŠ

Každý zamestnanec a každý žiak školy je povinný pristupovať k etickým zásadám tak, aby svojím konaním  zvyšoval úspešnosť školy a prispieval k jej dobrému menu.

Etický kódex pedagogického zamestnanca:

 

1. toleruje, akceptuje a rešpektuje,

2. neznevažuje, nezosmiešňuje a nezastrašuje,

3. vytvára splniteľné pravidlá a podmienky pre hodnotenie a klasifikáciu,

4. upevňuje vzťah dôvery, porozumenia a slobody,

5. odmieta strach, napätie a stres,

6. hodnotí spravodlivo a bez predsudkov,

7. vyžaduje disciplínu, zodpovednosť a samostatnosť,

8. svoju prácu považuje za poslanie.

 

 

Etický kódex žiaka:

 

1. slobodne a slušne vyjadruje svoj názor,

2. je čestný, úctivý a citlivý k potrebám druhých,

3. akceptuje a pomáha riešiť problémy spolužiakov,

4. je tolerantný a ohľaduplný,

5. vytvára vzťahy založené na dôvere a porozumení,

6. sám vyžaduje náročnosť, kritiku a rešpekt,

7. bojuje proti všetkým formám diskriminácie,

8. rešpektuje pravidlá a nariadenia vydané riaditeľom školy,

9. hrdo a úspešne reprezentuje svoju školu.

 

 

 

Článok 3

 1. A.      PRÁVA A POVINNOSTI ŽIAKA

 

1. Práva žiaka

 

Žiak SOŠ má právo:

a)      na rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu,

b)      na individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav           v rozsahu   ustanovenom školským zákonom,

c)      na ochranu osobných údajov,

d)      na úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti,

e)       na kvalitný výchovno-vzdelávací proces vo zvolenom učebnom alebo študijnom odbore,

f)        na poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním,

g)      na výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí,

h)       na organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny,

i)         na úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu,

j)        na slobodnú voľbu nepovinných predmetov v súlade so svojimi možnosťami, záujmami a

záľubami v rozsahu ustanovenom vzdelávacím programom, v súlade s materiálnymi a personálnymi možnosťami školy,

k)      zapojiť sa do niektorej z foriem záujmovej činnosti podľa vlastného záujmu ( napr. športové, matematické, fyzikálne súťaže, súťaž zručnosti v písaní a úprave textu na počítači),

l)    zúčastňovať sa súťaží organizovaných školou,

m)     na komunikáciu s pedagogickými aj nepedagogickými zamestnancami školy v duchu zásad

humanity a tolerancie,

n)      predkladať pripomienky, požiadavky, podnety, návrhy  na zlepšenie   podmienok v škole,

 • o)       na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov, na zdôvodnenie klasifikácie a analýzu chýb v písomných a grafických prácach,

p)      poznať, respektíve zaujímať sa o náplň učebných osnov a plán učiva na školský rok; túto

požiadavku má právo predniesť vyučujúcemu,

q)      bezplatne využívať priestory na mimoškolskú činnosť (posilňovňa, telocvičňa, knižnica, učebne    výpočtovej techniky s využitím internetu, internetový klub v internáte za prítomnosti pedagogického dozoru),

r)       na bezplatné zapožičiavanie učebníc a učebných textov na povinné vyučovacie predmety,

s)       voliť a byť zvolený do rady školy, prostredníctvom zvoleného zástupcu žiakov spolupodieľať sa na činnosti rady školy (predkladať pripomienky, návrhy, podnety, opatrenia…) a žiackej školskej rady,

t)        požiadať o komisionálne preskúšanie (prostredníctvom zákonného zástupcu, ak ide o neplnoletého žiaka),

u)      na individuálne vzdelávanie za podmienok stanovených  § 24 školského zákona,

v)      na individuálnu integráciu žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,

w)    byť ocenený za výborný prospech, vzorné správanie, aktivitu, reprezentáciu školy v súťažiach,

x)      poistiť sa proti krádeži osobných vecí žiaka v škole.

 

2. Povinnosti žiaka

 

Žiak  je povinný

a)      dodržiavať Školský poriadok SOŠ a ďalšie vnútorné predpisy školy,

b)      pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní a dodržiavať vyučovací čas,

c)      osvojiť si vedomosti, zručnosti a získať návyky poskytované školou, pripravovať sa na tvorivú a odbornú činnosť v povolaní,

d)     osvojiť si zásady vlastenectva, humanity, demokracie a správať sa v škole i mimo nej tak, aby robil česť sebe i škole,

e)      ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy,

f)       rešpektovať pokyny zamestnancov školy, ktoré sú v súlade s právnymi a vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi,

g)      bezodkladne nahlásiť triednemu učiteľovi každú zmenu osobných údajov, ako aj takú zmenu zdravotného stavu, ktorá môže mať vplyv na možnosť používať stroje a zariadenia v rámci praktického  vyučovania,

h)       počas prestávok sa riadiť pokynmi službukonajúcich učiteľov,

i)         zdraviť všetkých zamestnancov školy a na začiatku a na konci vyučovacej hodiny pozdraviť vyučujúceho postavením sa,

j)         chrániť vlastné zdravie a zdravie iných, dbať o čistotu a poriadok a pomáhať pri udržiavaní poriadku v škole a jej okolí , na pracovisku OV, na internáte,

k)      chrániť majetok školy pred poškodením, ; ak žiak poškodí úmyselne alebo z nedbanlivosti majetok školy, je povinný škodu nahradiť, pričom ak sa nezistí vinník, škodu nahradia všetci žiaci triedy, skupiny, príp. školy,

l)    každé zistené poškodenie majetku školy ohlásiť učiteľovi,

m)     hospodárne zaobchádzať s učebnicami a učebnými pomôckami, na určené miesto v učebniciach uviesť  svoje meno  a v prípade, ak prestupuje z jednej školy na druhú,  predčasne zanechal alebo ukončil štúdium, učebnice a školské potreby odovzdá triednemu učiteľovi,

n)    uhradiť za stratenú alebo poškodenú učebnicu sumu v súlade s platnou legislatívou,

 • o)       nosiť si na vyučovanie pomôcky podľa pokynov vyučujúcich,

p)       pravidelne si kontrolovať obsah stránky elektronickej pošty  a odstrániť všetky nepotrebné správy, aby neprišlo k prekročeniu  prideleného miesta na  disku, zodpovedá za obsah a správu diskového priestoru svojho konta,

q)      chodiť do školy vhodne a čisto oblečený a upravený,

r)       prezúvať sa v objekte školy do čistej zdravotne vhodnej obuvi; obuv nesmie podrážkou farbiť ani inak poškodzovať podlahu; obuv a vrchný odev nenosiť do učební,

s)       písať vopred ohlásenú písomnú prácu; ak sa žiak v tomto termíne nedostaví do školy, učiteľ má

právo dať mu písomnú prácu v náhradnom termíne bez toho, aby žiaka vopred upozornil,

t)       v prípade, ak je tréningový proces  neoddeliteľnou súčasťou pedagogického procesu, zúčastňovať sa na športových súťažiach organizovaných školou, resp. reprezentovať školu na stredoškolských podujatiach,

u)      navštevovať hodiny telesnej výchovy alebo praktického vyučovania aj v prípade, ak je žiak oslobodený od telesnej výchovy alebo praktického vyučovania;  prípadná absencia žiaka sa bude evidovať v triednej  knihe, to neplatí, ak ide o tehotnú žiačku, ktorá je oslobodená od telesnej výchovy,

v)      počas odbornej praxe, ktorá sa realizuje mimo školy, správať sa podľa školského poriadku a ďalších interných predpisov, pokynov vyučujúceho a zamestnanca organizácie, v ktorej sa prax uskutočňuje; po úmyselnom poškodení majetku  je žiak povinný i tu okamžite uhradiť škodu,

w)    počas exkurzií, výcvikových kurzov, výletov, vychádzok a kultúrnych podujatí dodržiavať školský poriadok v plnom rozsahu, dostaviť sa včas na miesto určenia, spoločne so skupinou odísť a vrátiť sa do určitého miesta príchodu a bez vedomia pedagogického zamestnanca vykonávajúceho dozor  nesmie opustiť skupinu,

x)      zdržiavať sa počas PN doma a dodržiavať liečebný režim;  porušenie tejto povinnosti bude kvalifikované ako neospravedlnená absencia.

 

 1. 4.      Žiak má  zakázané

 

a)      obmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania,

b)      fajčiť v  priestoroch školy a v jej areáli, na pracovisku OV, a ak ide o žiaka denného štúdia, zákaz platí aj  pri všetkých činnostiach organizovaných školou mimo priestoru školy,

d)     nosiť veci ohrozujúce život a zdravie (zbrane, výbušniny a pod.), cenné predmety (drahé šperky, hodinky a vyššie sumy peňazí) a veci,  ktoré nesúvisia s vyučovaním a mohli by rozptyľovať pozornosť ostatných žiakov pri vyučovaní,

e)      prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou a na pracovisko OV alkoholické nápoje, drogy a iné zdraviu škodlivé látky a používať ich,

f)       používať na vyučovaní  mobilný telefón, MP3 prehrávač,

g)      vytvárať bez súhlasu vyučujúceho obrazový alebo zvukový záznam z výučby a bez súhlasu vyučujúceho   tento  zverejniť napr. umiestnením na internetové stránky,

h)       porušovať autorské práva, pokúšať sa preniknúť do iných sietí, počítačových systémov pripojených na internet, získať  cudzie heslá a informácie smerujúce k nabúraniu do iných systémov,

i)        navštevovať stránky obsahujúce pornografický materiál, odkazy na nelegálny software, neslušné výrazy, stránky propagujúce zneužívanie drog, brutalitu a iný kontroverzný materiál (v sporných prípadoch má poverený dozor právo rozhodnúť, či je materiál na stránkach kontroverzný),

j)        manipulovať s vecami zabezpečujúcimi ochranu budovy a majetok školy,

k)      používať vulgárne výrazy,

l)        odcudzovať a falšovať úradné dokumenty a ospravedlnenia rodičov,

m)     znečisťovať steny, ničiť zariadenia v priestoroch školy,

n)      vyhadzovať z okien odpadky a iné predmety,

 • o)       opúšťať budovu školy v čase vyučovania a prestávok bez súhlasu triedneho alebo zastupujúceho triedneho učiteľa,

p)      po vyučovaní sa bezdôvodne zdržiavať v priestoroch školy a v jej areáli.

 

 

 1. B.       PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU ŽIAKA

 

1. Práva zákonného zástupcu žiaka

 

Zákonný zástupca žiaka má právo:

a)      žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v SOŠ poskytovali žiakom informácie a vedomosti   vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania,

b)      oboznámiť sa so školským výchovno-vzdelávacím programom a školským poriadkom,

c)      byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa,

d)     vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu SOŠ prostredníctvom orgánov školskej       samosprávy,

e)      zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy,

f)       byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy,

g)      na základe písomnej žiadosti  zákonného zástupcu žiaka a odporúčania  lekára môže riaditeľ školy zo zdravotných dôvodov  alebo z  iných závažných  dôvodov  rozhodnúť  o oslobodení alebo čiastočnom oslobodení žiaka od vyučovania niektorého predmetu,

h)      na poskytnutie informácií o poskytovaných poradenských službách vo výchove a vzdelávaní.

 

2. Povinnosti zákonného zástupcu žiaka

 

Zákonný zástupca žiaka  je povinný:

a)      vytvoriť svojmu  dieťaťu  (ďalej len „žiak“) podmienky na prípravu, vzdelanie  a na plnenie školských povinností,

b)      dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu žiaka určené školským poriadkom, rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby,

c)      informovať školu o   zmene   zdravotnej    spôsobilosti žiaka, jeho zdravotných problémoch alebo

iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania,

d)     poskytnúť osobné údaje žiaka SOŠ pre potreby spracovania pedagogickej dokumentácie, okamžite nahlásiť zmeny v osobných údajoch triednemu učiteľovi a na personálne oddelenie,

e)      nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne alebo z nedbanlivosti zavinil,

f)       dodržiavať pravidlá ospravedlňovania žiaka stanovené školským poriadkom. Ak sa žiak nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní, je povinný oznámiť triednemu učiteľovi  bez    zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti. Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti žiaka sa uznáva najmä choroba, prípadne lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky, náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine alebo účasť žiaka na súťažiach,

g)      akceptovať, že nie je v moci školy, ktorá dodrží všetky povinnosti a príjme  dostupné ochranné opatrenia v súvislosti s poskytovaním internetového pripojenia žiakovi, ochrániť žiaka pred všetkými kontroverznými materiálmi nachádzajúcimi sa na internete a nebude považovať školu za zodpovednú, ak príde žiak do kontaktu s týmito materiálmi,

h)      prijať zodpovednosť v prípade, ak žiak zneužije prístup k internetu a bude sa správať v rozpore s pravidlami prijatými školou,

i)        dať povolenie k vytvoreniu sieťového konta pre žiaka s právom prístupu k internetu z dôvodu, že prístup k elektronickým informačným zdrojom slúži k lepšiemu vzdelávaniu žiaka.

 

Článok 4

ORGANIZÁCIA VYUČOVACIEHO DŇA

 

 1. Vyučovací proces sa riadi platným rozvrhom hodín, ktorý schválil riaditeľ školy. Rozvrh hodín je povinný rešpektovať každý žiak a pedagogický zamestnanec.
 2. Rozvrh vyučovania na teoretickom vyučovaní:

Organizácia  vyučovania  na  teoretickom  vyučovaní  je v súlade s §4  vyhlášky č. 282/2009 Z. z.

 • stredných školách.

V pondelok je vyučovanie organizované pre určité odbory ôsmimi vyučovacími hodinami s obedňajšou prestávkou.

Od utorka do piatku žiaci chodia na obed po vyučovaní.

 

        Vyučovací proces s počtom                               Vyučovací proces s počtom

        7 vyučovacích hodín:                                         8 vyučovacích hodín:

 

 

hodina od do

 1

07.45 08.30

2

08.40 09.25

3

09.35 10.20

4

10.40 11.25

5

11.30 12.15

6

12.25 13.10

7

13.15 14.00
hodina Od do

 1

07.45 08.30

2

08.40 09.25

3

09.35 10.20

4

10.40 11.25

5

11.30 12.15

6

12.25 13.10

obedňajšia prestávka

13.10 13.40

7

13.40 14.25

8

14.30 15.15

 

 

 

 

 

 1. 3.      Rozvrh vyučovania na praktickom vyučovaní:

Podľa vyhlášky č. 282/2009 Z. z. o stredných školách je vyučovacou jednotkou na odbornom výcviku vyučovací deň. Vyučovací deň v prvom a druhom ročníku trvá najviac 6 hodín, v treťom a štvrtom ročníku 7 hodín. Vyučovacia hodina odborného výcviku trvá v školách 60 minút. Po dvoch hodinách odborného výcviku je 10 minútová prestávka, po troch  hodinách 20 minútová prestávka. Prestávka sa nezapočítava do vyučovacej hodiny. Ak žiaci vykonávajú odborný výcvik na inom mieste v iných ako v škole, trvá vyučovacia hodina 60 minút a prestávky sú zhodné s prestávkami zamestnancov organizácie.

 

Hodina 1. a 2. ročník

od      –    do

3. a 4. ročník

od      –    do

1 07.00  –  08.00 07.00  –  08.00
2 08.00  –  09.00 08.00  –  09.00
3 09.10  –  10.10 09.10  –  10.10
4 10.10  –  11.10 10.10  –  11.10
5 11.10  –  12.10 11.10  –  12.10
obedňajšia prestávka 12.10  –  12.30 12.10  –  12.30
6 12.30  –  13.30 12.30-  13.30
7 13.30-  14.30

     

 1. Budova školy je otvorená v pracovných dňoch od 6.00 h do 15.30 h
 2. Službu pri vchode vykonáva vrátnik a počas prestávky aj pedagogický dozor, ktorí usmerňujú žiakov a návštevníkov školy.
 3. Vyučovací proces je organizovaný v učebniach, dielňach, prípadne v telocvični a u iných právnických a fyzických osôb.
 4. Každá trieda má pridelenú šatňu, za jej uzamykanie sú zodpovední určení žiaci (kľúčiari ). V šatni si žiak odloží iba obuv a vrchné oblečenie.
 5. Na odborný výcvik sa žiaci prezliekajú do pracovných odevov v šatniach dielní, na vyučovanie telesnej výchovy v šatniach telesnej výchovy školy, (pre úbor do šatne môžu ísť žiaci s  vyučujúcim).
 6. Žiaci, ktorí prišli do školy s väčším predstihom sa zdržiavajú pred vrátnicou.
 7. Administratívnu agendu so školou si žiaci vybavujú prostredníctvom triedneho učiteľa alebo priamo u asistentky zástupkyne riaditeľa pre teoretické vyučovanie, a to zásadne cez prestávky alebo po vyučovaní.
 8. Rodičia môžu úradné záležitosti vybavovať denne na sekretariáte riaditeľa školy alebo u zástupcov riaditeľa školy. Informácie o prospechu a správaní žiaka môže získať rodič cez internetovú žiacku knižku, od  triedneho učiteľa, majstra OV, vychovávateľa, na triednom aktíve, prípadne pri vopred dohodnutej osobnej návšteve rodiča v škole  (počas prestávok, po priamej výchovnej činnosti, počas voľnej hodiny v rozvrhu).
 9. Vyučovanie diaľkového štúdia prebieha podľa plánu  konzultácií na príslušný školský rok.

 

Článok 5

OPATRENIA  VO   VÝCHOVE

 

1. Pochvala triednym učiteľom, majstrom OV za:

a)        výborný prospech – prospel s vyznamenaním ( priemer známok do 1,5),

b)        0 – 5 ospravedlnených vymeškaných hodín podľa individuálneho posúdenia triedneho učiteľa,

c)        reprezentáciu triedy, školy,

d)       príkladné  správanie a utváranie dobrých vzťahov v triede, príkladný vzťah k škole.

 

2. Pochvala riaditeľom školy za:

a)        výborný prospech (priemer známok do 1,0),

b)        vzornú dochádzku – 0 vymeškaných hodín,

c)        úspešnú reprezentáciu školy,

d)       statočný čin,

e)        nezištnú pomoc, vysoko humánny prístup k ľuďom, príkladný čin, verejné uznanie inou osobou alebo inštitúciou.

 

3. Napomenutie triednym učiteľom, majstrom OV, vychovávateľom za:

a)        jednorazové porušenie vnútorného poriadku školy,

b)        neskorý príchod na vyučovanie, na odborný výcvik (3x), svojvoľný odchod,

c)        zápis v triednej knihe (3x),

d)       neprezúvanie sa v priestoroch školy (3x ),

e)        drzé a nevhodné vyjadrovanie sa voči zamestnancom školy,

f)         iné menej závažné priestupky podľa posúdenia triednym učiteľom, vyučujúcim, majstrom OV, vychovávateľom alebo žiackym kolektívom.

 

4. Pokarhanie triednym učiteľom, majstrom OV, vychovávateľom za:

a)       menej ako 20 hodín neospravedlnenej absencie,

b)       používanie mobilu počas vyučovania,

c)       opakované priestupky v bode 3 viac ako 4x,

d)      fajčenie, požívanie alkoholických nápojov a  iných omamných látok v priestoroch školy a akciách organizovaných školou,

e)       podvádzanie,

f)        úmyselné poškodzovanie školského majetku,

g)       odcudzenie majetku inej osoby resp. organizácie,

h)       vytvorenie obrazu, zvukového alebo obrazového záznamu vyučujúceho alebo z výučby, a to bez   súhlasu vyučujúceho,

i)         nacionalistické, rasistické, šovinistické správanie a šikanovanie.

 

5. Pokarhanie riaditeľom školy

a)       21 až 40 hodín neospravedlnenej absencie,

b)       opakované fajčenie, požívanie alkoholu a iných  omamných a zdraviu škodlivých látok,

c)       zneužívanie internetu, porušovanie autorských práv pri programoch, ktoré žiak používa a uchováva na svojom konte, za pokusy preniknúť do iných sietí, počítačových systémov pripojených na internet,  snahy získať cudzie heslá a informácie smerujúce k nabúraniu iných systémov,

d)      návšteva stránok obsahujúcich pornografický materiál, odkazy na nelegálny software, neslušné výrazy, stránky propagujúce zneužívanie drog, brutalitu a iný kontroverzný materiál,

e)       opakované prejavy násilia a vulgárne vyjadrovanie,

f)        úmyselné poškodzovanie školského majetku,

g)       odcudzenie majetku inej osoby resp. organizácie,

h)       nosenie nebezpečných predmetov do školy (zbrane, výbušniny a pod.),

i)         falšovanie ospravedlnenia od rodičov,

j)         opakované vytvorenie obrazu, zvukového alebo obrazového záznamu vyučujúceho alebo z výučby, a to bez súhlasu vyučujúceho,

a)       za opakované  nacionalistické, rasistické, šovinistické správanie a šikanovanie.

 

6. Podmienečné vylúčenie žiaka

môže nasledovať po vyčerpaní predchádzajúcich možností podľa článku 5 bodov 3 až 5 za

a)       viac ako 40 hodín neospravedlnenej absencie,

b)       opakované fajčenie, požívanie alkoholu a iných  omamných a zdraviu škodlivých látok,

c)       opakované zneužívanie internetu, porušovanie autorských práv pri programoch, ktoré žiak používa a uchováva na svojom konte, za pokusy preniknúť do iných sietí, počítačových systémov pripojených na internet,  snahy získať cudzie heslá a informácie smerujúce k nabúraniu iných systémov,

d)      opakovanú návštevu stránok obsahujúcich pornografický materiál, odkazy na nelegálny software, neslušné výrazy, stránky propagujúce zneužívanie drog, brutalitu a iný kontroverzný materiál,

e)       opakované prejavy násilia a vulgárne vyjadrovanie,

f)        opakované úmyselné poškodzovanie školského majetku,

g)       opakované odcudzenie majetku inej osoby (právnickej alebo fyzickej),

h)       nosenie nebezpečných predmetov do školy (zbrane, výbušniny a pod.),

i)         opakované  nacionalistické, rasistické, šovinistické správanie a šikanovanie.

 

V rozhodnutí o podmienečnom vylúčení zo štúdia určí riaditeľ školy skúšobnú lehotu.

7. Vylúčenie žiaka zo štúdia, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku

môže nasledovať po vyčerpaní predchádzajúcich výchovných opatrení podľa článku 5 bodov  3 až 6, ak sa žiak v skúšobnej lehote dopustí ďalšieho  previnenia, za:

a)    opakovanú neospravedlnenú neprítomnosť na vyučovaní,

b)    opakované fajčenie, požívanie alkoholu a iných  omamných a   zdraviu škodlivých látok

c)    opakované zneužívanie internetu, porušovanie autorských práv pri programoch, ktoré žiak používa a uchováva na svojom konte, za pokusy preniknúť do iných sietí, počítačových systémov pripojených na internet,  snahy získať cudzie heslá a informácie smerujúce k nabúraniu iných systémov,

d)   návštevu stránok obsahujúcich pornografický materiál, odkazy na nelegálny software, neslušné výrazy, stránky propagujúce zneužívanie drog, brutalitu a iný kontroverzný materiál,

e)    opakované prejavy násilia a vulgárne vyjadrovanie,

f)     opakované úmyselné poškodzovanie školského majetku,

g)    odcudzenie majetku inej osoby (fyzickej alebo právnickej),

h)     nosenie nebezpečných predmetov do školy (zbrane, výbušniny a pod.),

i)      opakované  nacionalistické, rasistické, šovinistické správanie a šikanovanie.

 

Pred rozhodnutím riaditeľa školy o podmienečnom vylúčení a vylúčení zo štúdia, musí byť návrh prerokovaný operatívne v malej pedagogickej rade, následne na pedagogickej rade školy.

8. Ukladanie výchovných opatrení v osobitných prípadoch

V osobitných, zreteľa hodných prípadoch, je možné po prerokovaní v pedagogickej rade uložiť žiakovi  prísnejšie alebo miernejšie výchovné opatrenia ako by zodpovedalo kritériám podľa bodov 3 až 7, a to najmä vtedy, ak by sa uložením výchovného opatrenia podľa citovaných bodov nedosiahol požadovaný efekt. Pri ukladaní výchovného opatrenia je potrebné prihliadať najmä na následky, ktoré žiak svojím konaním spôsobil, na  nebezpečenstvo jeho konania vo vzťahu k ostatným žiakom, pedagogickým zamestnancom a ostatným zamestnancom školy, ako aj na vplyv jeho konania na dobré meno školy.

V prípade, ak žiak opakovane, závažným spôsobom porušil školský poriadok, pričom sa dopustil súbehu viacerých previnení, prípadne sa dopustil previnenia, ktoré poškodilo alebo by mohlo poškodiť dobré meno školy, alebo má, či mohlo by mať nepriaznivý vplyv na ostatných žiakov školy, môže riaditeľ školy po prerokovaní v malej pedagogickej rade rozhodnúť o uložení prísnejšieho výchovného opatrenia bez toho, aby boli v predchádzajúcom období žiakovi uložené výchovné opatrenia podľa bodov 3 až 5; výnimočne, zo zreteľa hodných dôvodov  i bodu 6.

9. Ochranné opatrenie podľa § 58 školského zákona

Ak žiak svojím správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov, ostatných účastníkov výchovnej a vzdelávacej alebo narúša výchovu a vzdelávanie tak, že znemožňuje ostatným účastníkom vzdelávanie, riaditeľ školy môže použiť ochranné opatrenie, ktorým je okamžité vylúčenie žiaka z výchovy a vzdelávania, umiestnením žiaka do samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca, a bezodkladne privolá:

a) zákonného zástupcu

b) zdravotnú pomoc

c) policajný zbor

Z priebehu ochranného opatrenia je potrebné vyhotoviť písomný záznam.

10. Hodnotenie a klasifikácia správania žiakov:.

1.   Zníženie známky za správanie na stupeň 2 (uspokojivé) za:

a)       11 – 20 vyučovacích hodín neospravedlnenej absencie,

b)       opakované fajčenie v priestoroch školy, požívanie alkoholických nápojov a iných druhov omamných alebo iných zdraviu škodlivých látok v školských priestoroch a na školských akciách,

c)       prinášanie do školy alebo na činnosti organizované školu veci ohrozujúce život a zdravie a veci rozptyľujúce pozornosť žiakov (napr. mobilný telefón, MP3 prehrávač),

d)       znemožňovanie vyučovacieho procesu a prevádzky školy,

e)       opakujúce sa zápisy v triednej knihe (3 zápisy),

f)        úmyselné poškodenie  zariadenia školy,

g)       opakované používanie mobilného telefónu,

h)       odcudzenie a falšovanie úradných dokumentov, opakované falšovanie ospravedlnenia rodičov,

i)         nacionalistické, rasistické, šovinistické správanie a šikanovanie.

 

2. Zníženie známky zo správania na stupeň 3 (menej uspokojivé) za:

a)       21 – 40 vyučovacích hodín neospravedlnenej absencie,

b)       opakujúce sa závažne priestupky v bode 1.,

c)       krádež,

d)      úmyselné ublíženie na zdraví,

e)       šikanovanie a vydieranie,

f)        vandalizmus,

b)       opakované  nacionalistické, rasistické, šovinistické správanie a šikanovanie.

 

 3.   Zníženie známky zo správania na stupeň 4 (neuspokojivé) za:

a)       41 a viac vyučovacích hodín neospravedlnenej absencie,

b)       spáchanie trestného činu, ktorým by bola ohrozená výchova ostatných spolužiakov,

c)       používanie vulgárnych výrazov voči zamestnancom školy,

d)      opakujúce sa závažne priestupky v bode  1. a 2.

 

Všetky výchovné opatrenia, týkajúce sa neospravedlnenej absencie a správania sa žiaka, sa riešia v spolupráci s triednym učiteľom, majstrom OV, vychovávateľom, výchovným poradcom, pričom závažnosť priestupku sa posudzuje a hodnotí individuálne s tým, že kombinácia neospravedlnených hodín a porušovanie školského poriadku sa hodnotí ako splnenie podmienok pre uloženie nasledujúceho stupňa výchovného opatrenia ako by zodpovedalo jednotlivým previneniam.

Pri opakovanom porušení školského poriadku je žiak s rodičmi predvolaný na výchovnú komisiu SOŠ, ktorá zasadá spravidla 1 x mesačne.

Článok 6

PRAVIDLÁ ODKLADANIA OSOBNÝCH VECÍ ŽIAKOV

 

1. Osobné veci, ktoré má žiak povolené prinášať do školy:

a)oblečenie, obuv, prezuvky, telocvičný úbor, športová výstroj, hygienické potreby,

b)školská taška, štandardné učebné pomôcky podľa požiadaviek učiteľa (písacie a rysovacie  pomôcky, kalkulačka, CD s referátom alebo prezentáciou, knihy, učebnice),

c)osobné doklady, cestovné doklady, kľúče.

 

2. Osobné veci, ktoré má žiak zakázané nosiť do školy:

a)cenné veci ( napr. drahé šperky, hodinky),

b) väčšie sumy peňazí,

c) predmety, ktoré nesúvisia s výchovno-vzdelávacím procesom,

d) zdravie, mravnosť a bezpečnosť ohrozujúce predmety.

 

3. Osobné veci, ktoré môže žiak priniesť len na vlastnú zodpovednosť:

a) mobilný telefón – žiak má zakázané používať ho počas vyučovania,

b) notebook, elektronické nosiče dát,

c) športové náradie, neštandardné pomôcky,

d) menšie sumy peňazí, študentské kreditné karty.

 

4. Na osobné veci uvedené v bode 2 a 3 sa nevzťahuje zodpovednosť za škodu na odložených veciach zo strany školy, to neplatí ak  žiak požiada o úschovu týchto predmetov triedneho učiteľa a  tieto predmety od neho oproti podpisu prevezme poverený zamestnanec, ktorý veci uloží na uzamykateľnom mieste. V prípade, ak žiak nemá adekvátny dôvod, pre ktorý predmet do školy priniesol, je triedny učiteľ oprávnený odmietnuť vziať predmet do úschovy.

 

5. Pravidlá odkladania do úschovy:

a) vrchné odevy, topánky a prezuvky si žiaci odkladajú na mieste na to určenom, t. j. výlučne v  šatniach,

b) osobné veci, ktoré má žiak povolené priniesť do školy, má uložené v taške,

c) pri odchode žiakov do odbornej učebne, telocvične, školskej jedálne si žiaci svoje

tašky a osobné veci nosia so sebou,

d) pred začiatkom hodiny telesnej výchovy si žiak odkladá odevy v šatni, ktorá sa následne  uzamkne,

e) na požiadanie žiaka môže umožniť vyučujúci telesnej a športovej výchovy úschovu osobných vecí žiaka, iných ako podľa bodu 2 a 3, v kabinete telesnej a športovej výchovy.

6. Žiak je povinný pristupovať k starostlivosti o osobné veci zodpovedne. Dbá, aby nedošlo

k ich strate. Priebežne si osobné veci kontroluje.

7. Stratu, poškodenie alebo odcudzenie osobných vecí žiak hlási vyučujúcemu, počas hodiny

ktorého k poškodeniu alebo strate prišlo, triednemu učiteľovi alebo na sekretariáte školy

ihneď po ich zistení.

8. Osobné veci, ktoré žiak môže prinášať do školy, si môže v škole poistiť.

 

Článok 7

DOCHÁDZKA DO ŠKOLY A PRAVIDLÁ SPRÁVANIA SA

I. Príchod  a  odchod žiakov do školy

1.   Prichádzajú do školy podľa platného rozvrhu hodín.

2.     Prezujú sa do vhodných prezuviek ( napr. papuče, plátenné tenisky) a sú prezutí počas celého pobytu v škole.

3.  V priebehu vyučovania  nechodia do šatne; to neplatí, ak sú uvoľnení  triednym učiteľom, napr.  z dôvodu návštevy lekára.

4.   Žiak môže opustiť triedu alebo určené pracovné miesto len so súhlasom vyučujúceho.

5.   Žiak môže opustiť školu len s priepustkou od triedneho učiteľa (ZTV, resp. zastupujúceho učiteľa).

6.   Na konci vyučovania žiak odíde do šatne v sprievode vyučujúceho.

 

 

II. Ospravedlňovanie

 

Neprítomnosť žiaka na vyučovaní a odbornom výcviku musí byť riadne ospravedlnená, pričom je potrebné dodržiavať tieto zásady:

 1. Ak sa neplnoletý žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní pre vopred známe dôvody, požiada zákonný zástupca žiaka o jeho uvoľnenie na jeden deň triedneho učiteľa, resp. majstra OV a na viac ako jeden deň riaditeľa školy, a to  vopred.
 2. Ak sa neplnoletý žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní pre nepredvídaný dôvod, je povinný jeho zákonný zástupca najneskôr do dvoch dní (48 hodín) oznámiť triednemu učiteľovi, majstrovi OV, prípadne vychovávateľovi dôvod  neprítomnosti žiaka. Pri návrate do školy (na pracovisko) je  žiak povinný ihneď predložiť triednemu učiteľovi (MOV) ospravedlnenie podpísané zákonným zástupcom.
 3. Ak neprítomnosť žiaka pre chorobu trvá dlhšie ako 3 vyučovacie dni, žiak je povinný predložiť potvrdenie od  lekára. Potvrdenie lekára môže triedny učiteľ(MOV) žiadať aj v prípade opakovanej absencie trvajúcej kratšie ako 3 vyučovacie dni, resp. v prípade dôvodného podozrenia, že žiak nebol chorý.
 4. Plnoletý žiak sa ospravedlňuje sám, a to spôsobom uvedeným v bodoch 1 až 3.
 5. Zákonný zástupca môže ospravedlniť žiaka z rodinných  a iných dôvodov, najmä zdravotných, najviac na 5 dní za polrok.
 6. V prípade, ak sa žiak v lehote  podľa bodu 1 a 2 nepreukáže ospravedlnením, bude jeho absencia na vyučovaní vykazovaná ako neospravedlnená a žiakovi bude udelené výchovné opatrenie podľa počtu zameškaných hodín.
 7. Za 3 neskoré príchody do školy alebo na odborný výcvik bude žiakovi vykázaná 1 hodina neospravedlnenej absencie.
 8. Evidencia o absencii sa povinne vedie v zošite žiaka pre ospravedlnenie absencie.

 

Článok 8

KOMISIONÁLNE SKÚŠKY

 

Žiak môže byť klasifikovaný na základe výsledkov komisionálnej skúšky v prípadoch, ktoré ustanovujú platné právne predpisy. Podrobnosti o vykonávaní komisionálnych skúšok  na SOŠ sú upravené v smernici č.    /2014 o komisionálnych skúškach.

 

 

Článok 9

PRERUŠENIE A ZANECHANIE ŠTÚDIA

    

 1. Riaditeľ SOŠ môže prerušiť štúdium žiakovi, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku na žiadosť   jeho zákonného zástupcu, a ak ide o plnoletého žiaka, na jeho vlastnú žiadosť, a to spravidla zo zdravotných dôvodov, ktoré zdokladuje lekárskym potvrdením,  alebo po uvedení závažných rodinných dôvodov. Štúdium možno prerušiť  najviac na tri roky.
 2. Riaditeľ SOŠ je povinný prerušiť štúdium žiačke pre tehotenstvo a materstvo.
 3. Ak žiak do troch rokov nepokračuje v štúdiu, považuje sa štúdium za zanechané.
 4.  Ak žiak, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku, chce zanechať štúdium, oznámi to písomne  riaditeľovi SOŠ. Ak  žiak nie je plnoletý, k oznámeniu musí byť pripojené vyjadrenie jeho zákonného zástupcu.

Článok 10

EXTERNÉ ŠTÚDIUM, INDIVIDUÁLNE VZDELÁVANIE

A INDIVIDUÁLNY UČEBNÝ PLÁN

 1. Externé  dištančné štúdium je forma štúdia, kde  žiak študuje podľa harmonogramu konzultácií, ale najmä prostredníctvom korešpondencie. Spravidla 1x mesačne osobne konzultuje s vyučujúcimi, pričom  vyučujúci preveruje vedomosti žiaka, ktoré žiak nadobudol samostatným štúdiom, prípadne  prostredníctvom korešpondencie s vyučujúcim.
 2. Externé – diaľkové štúdium  je forma štúdia, pri ktorej je štúdium organizované spravidla raz týždenne, a to v rozsahu 6- 7 konzultačných hodín.
 3. Žiak diaľkového štúdia môže zameškať 20% z plánovaných konzultácií z jednotlivých predmetov. Ak zamešká viac konzultácií, bude klasifikovaný na základe komisionálnej skúšky.
 4. Žiak, ktorý študuje podľa plánu externého štúdia , prestáva byť žiakom školy, ak

a)      zanechá štúdium,

b)      nebolo mu povolené opakovať ročník,

c)      je zo štúdia vylúčený.

 1. Vzdelávanie  formou individuálneho učebného plánu je organizované podľa individuálneho učebného plánu, formou konzultácií spravidla raz mesačne.
 2. Vzdelávanie podľa individuálneho učebného plánu môže na žiadosť zákonného zástupcu žiaka alebo na základe žiadosti plnoletého žiaka povoliť riaditeľ školy z dôvodov:

a)   tehotenstva a materstva,

b)   pre žiakov s nadaním  (športovcov) alebo

c)  z iných závažných dôvodov,  napríklad zdravotných  ( lekárske potvrdenie).

 

Článok 11

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

 1. Školský poriadok SOŠ  bol prerokovaný v Rade školy, v Žiackej rade a schválený na zasadnutí pedagogickej rady.
 2. Školský poriadok školského internátu je vypracovaný osobitne pre podmienky internátu SOŠ.
 3. Ďalšie práva a povinnosti žiakov na teoretickom vyučovaní a odbornom výcviku upravujú príslušné prevádzkové poriadky (odborné učebne, dielne OV, telocvičňa, ihriská, počítačové laboratóriá).
 4. Školský poriadok pre SOŠ Ivanská cesta 21, Bratislava, podpísaný riaditeľom školy dňa 25. 6. 2012 a účinný od 1. 9. 2012, stráca platnosť dňa 31.8.2014
 5. So znením Školského poriadku SOŠ budú preukázateľne informovaní všetci pedagogickí zamestnanci, žiaci a zákonní zástupcovia žiakov.
 6. Nový školský poriadok nadobúda platnosť a účinnosť  1. septembra 2014.

 

 

 

V Bratislave 20. 7. 2014

Ing. Ľubomír Kovaľ

riaditeľ školy