O škole

Kvalita je mierou dokonalosti, hodnotnosti, užitočnosti výchovy a vzdelávania. Naplnenie požiadaviek a očakávaní zainteresovaných partnerov, žiakov, rodičov, učiteľov, zamestnávateľov, zriaďovateľov, štátu.

Pre strednú odbornú školu je dôležité hľadať naplnenie predstáv partnerov za primeranú cenu. Kvalita, ako miera  spokojnosti nie je súčet,  ale súčin spokojnosti jednotlivých partnerov. To znamená, že ak chceme kvalitnú školu, každý zo zainteresovaných aktérov by mal byť primerane spokojný. V kvalitnej škole sa cíti dobre  žiak aj učiteľ, spokojný bude aj zamestnávateľ.

Ponúkame vám tieto študijné a učebné odbory:

4-ročné študijné odbory:

 • mechanik počítačových sietí
 • škola podnikania
 • technik energetických zariadení budov
 • mechanik, elektrotechnik chladiacich a klimatizačných zariadení

3-ročné učebné odbory:

 • stolár
 • maliar
 • murár
 • inštalatér
 • strojný mechanik
 • elektromechanik – silnoprúdová technika
 • technicko-administratívny pracovník
 • elektromechanik: chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá

2-ročné učebné odbory:

 • strojárska výroba
 • stavebná výroba

„Študuj technické predmety a zapracuj s nami na svojej budúcnosti.“

 • za odmenu praxovať vo firmách
 • aktívnu  účasť na rôznych prestížnych projektoch
 • moderné triedy s wifi a interaktívnymi tabuľami sú samozrejmosťou
 • športové a kultúrne podujatia v rámci vyučovania
 • odmeníme šikovných za prospech a reprezentáciu školy
 • centrum voľného času a bohatú mimoškolskú činnosť
 • exkurzie,  zaujímavé výlety a lyžiarsky kurz
 • stravovanie s možnosťou výberu a ubytovanie v školskom internáte
 • pracovný odev a obuv zadarmo
 • zmodernizovanú telocvičňu s posilňovňou
 • viacúčelové ihriská s umelou trávou
 • tanečno-gymnastickú sálu
 • dobrú dostupnosť spojov MHD, prepojenie s hlavnou stanicou

A naviac

 • Kvalitné interaktívne vzdelávanie
 • Možnosť získania certifikátu odbornej spôsobilosti v učebnom odbore elektromechanik
 • Možnosť získania zváračského preukazu
 • Možnosť získania certifikátu ECDL (medzinárodné uznávané overenie znalosti v informačných technológiách ako aj zručnosti pri práci s počítačom).
 • Možnosť doplniť si vzdelanie maturitnou skúškou
 • Možnosť doplnenia základného vzdelávania

História a súčasnosť

Sme škola s vyše 50-ročnou tradíciou. V roku 1958 vzniká predchodca našej vzdelávacej inštitúcie – Odborné učilište štátnych pracovných záloh. Pripravovali sa tu žiaci pre štátny podnik Stavoindustria.

Významným medzníkom v histórii SOŠ je rok 1966. V spolupráci s Doprastavom Bratislava a Bratislavským stavebným podnikom sa vybudoval nový areál odborných učilíšť na Ivanskej ceste. Na svoju dobu to bola moderne vybavená škola – moderné učebne s kabinetmi, domov mládeže,  jedáleň s kuchyňou a cvičné dielne.

Polovica 70. rokov minulého storočia priniesla zmenu názvu na Stredné odborné učilište stavebné.

V roku 1986 sa rozšíril komplex objektov školy o novú budovu teoretického vyučovania s 15 triedami a telocvičňu. Bola vybavená na tú dobu najmodernejšou didaktickou a počítačovou technikou.

90. roky minulého storočia prinášajú veľké zmeny nielen pre našu spoločnosť, ale aj pre SOU. 1. januára 1991 sa stala samostatným právnym subjektom Ministerstva výstavby a stavebníctva SR. Súčasným zriaďovateľom je od roku 2002 Bratislavský samosprávny kraj.

Prvé roky nového tisícročia sú v znamení integrácie. V roku 2004 sa SOU stavebné II, Ivanská cesta 23 zlučuje s našou školou a vzniká SOU stavebná, Ivanská cesta 21. Od roku 2008 sa stáva strednou odbornou školou.

SOŠ Ivanská cesta 21, Bratislava modernizuje výučbu, rozširuje svoju ponuku o nadstavbový študijný odbor podnikanie v remeslách a službách, resp. o  štvorročné študijné odbory mechanik počítačových sietí a škola podnikania.

Investície do materiálneho a technického vybavenia, zriaďovania jazykového laboratória, posilňovne, vybavenia internátu a rekonštrukcie telocvične sú prioritou manažmentu školy. Nadštandardné vybavenie výpočtovou technikou  a IKT pre výučbu žiakov, radí našu školu medzi školy európskeho typu.

Vďaka bohatej histórii vývoja a aktívnej činnosti si SOŠ Ivanská cesta 21, Bratislava drží stabilné miesto medzi odbornými školami Bratislavského samosprávneho kraja.